Aktualności

Trzeci sektor szkolił się z zakresu nowych wzorów dokumentów

Data umieszczenia:

W dniach 23.01.2019 r. (środa) oraz 24.01.2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie odbyło się szkolenie pn. „Nowelizacja ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych organizacjom pozarządowym – nowe przepisy wykonawcze do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Szkolenie poprowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko, ekspert w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

W szkoleniu udział wzięło ponad 50 przedstawicieli organizacji pozarządowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu wyszkowskiego, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu pt. „Inkubacja i Wsparcie Ekonomii Społecznej w subregionie ostrołęckim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nowe wzory będą obowiązywać od 2 marca 2019 r., kiedy to traci moc obecnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Najważniejsze zmiany w stosunku do druków z 2016 roku obejmują:

Zadania realizowane w trybie konkursowym

Oferta
We wzorze oferty zrezygnowano z konieczności wskazywania przedmiotu działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego.
Wprowadzono zapis dotyczący syntetycznego opisu zadania. Oznacza to, że w ofercie należy przedstawić i opisać:
1. miejsce realizacji zadania;
2. grupę docelową;
3. sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb;
4. komplementarność z innymi podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty działaniami;
5. dodatkowo, gdy oferta składana jest z własnej inicjatywy, należy również: zdiagnozować problem/potrzebę i uzasadnić, jakie okoliczności przemawiają za realizacją zadania.
Organizacja na poziomie oferty, w części dotyczącej jej uzasadnienia, musi wskazać jakie konkretnie problemy i potrzeby mają być zaspokojone, jaka jest ich skala w odniesieniu do potencjalnych odbiorców projektu.
Samorządy, na poziomie ogłoszenia o konkursie ofert, zostały zobowiązane do wskazania celów zadań, jakie mają realizować proponowane przez Oferentów projekty.
W jednej tabeli znajduje się opis działań i harmonogram, co wpływa na zwiększenie przejrzystości opisu działań, jak również wskazywanie uczestników działania.
Budżet projektu ma się odnosić do kosztów (ile kosztuje realizacja zaplanowanych działań).
W pierwszej części (V. A) organizacja ma podać tylko koszty zadania w podziale na dwie kategorie budżetowe: koszty realizacji działań (dawniej koszty merytoryczne) oraz koszty administracyjne (dawniej koszty obsługi zadania publicznego).
W drugiej części wzoru oferty (pkt. V.B) organizacja ma podać źródła finansowania realizacji zadania, które podzielono na:
1. planowana dotacja;
2. wkład własny z podziałem na:
a) finansowy (lp. 3.1) – wkład finansowy, zgodnie z obecnym rozporządzeniem może składać się ze środków własnych organizacji, świadczeń pieniężnych od odbiorców, innych źródeł publicznych (przyznanych lub planowanych) oraz pozostałych;
b) niefinansowy (lp. 3.2) – wkład osobowy oraz rzeczowy (wkład osobowy jest najczęściej wykorzystywany przez organizacje przy realizacji zadań publicznych);
3. świadczenia pieniężne od odbiorców zadania (lp. 4) – wskazywane jako odrębne od wkładu własnego źródło finansowania kosztów.

Sprawozdanie
W sprawozdaniu, w jego części merytorycznej, oferent ma wskazać, w jakim stopniu realizacja zadania przyczyniła się do osiągnięcia jego celu. Część finansowa sprawozdania składa się z dwóch części:
1. Rozliczenie wydatków w danym roku
Tabela ta odnosi się do kosztów z części I.A oferty, a wydatki pokazuje się w ujęciu zbiorczym jako faktycznie poniesione.
Poniesiony wydatek musi być udokumentowany dowodem księgowym, a więc powinien zawierać: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe, określoną także w jednostkach naturalnych, datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę sporządzenia dowodu, podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów, stwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych (dekretacja), podpis osoby odpowiedzialnej za te wskazania, a także zatwierdzenie do wypłaty. Wszystko to musi być wskazane w sposób przejrzysty, jednoznaczny oraz dostatecznie szczegółowy, aby było wiadomo, czego dotyczył dany wydatek. Musi on spełniać wymagania instytucji finansującej, czyli zawierać co najmniej numer umowy, nazwę projektu, numer linii budżetowej, a właściwy opis dokumentacji, z modelową procedurą trójstopniową, zapewnia jednocześnie dyscyplinę wydatków. Wszystko to wyraźnie określa Ustawa o rachunkowości.
2. Rozliczenie ze względu na źródło finansowania zadania publicznego
Ta część sprawozdania finansowego stanowi przekopiowaną wprost z obecnie obowiązującego wzoru oferty na realizację zadania publicznego (punkt 9), która służy do planowania przychodów w podziale na różne źródła.

Małe granty
Zdecydowanie mniej zmian dotyczy nowych wzorów ofert i sprawozdania na zadania realizowane w trybie tzw. małych grantów.
Największa zmiana dotyczy tabeli IV oferty o szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania. Organizacja nie musi już podawać źródeł finansowania poszczególnych kosztów zadania. Podział taki pojawia się dopiero w podsumowaniu kosztów.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 503 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14