Aktualności

Powiat zawarł porozumienie z nadleśnictwami

Data umieszczenia:

25 stycznia br. w Starosta Powiatu Wyszkowskiego Jerzy Żukowski podpisał porozumienie z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków Waldemarem Wańczykiem oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica Arturem Delegaczem o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Podstawową regulacją w zakresie nadzoru nad gospodarką leśną jest ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach. Ustawa o lasach zawiera definicję gospodarki leśnej, określa organy sprawujące nadzór nad gospodarką leśną (odrębnie dla lasów stanowiących własność Skarbu Państwa, a odrębnie dla pozostałych lasów), a także zasady i cele gospodarki leśnej.
Zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, trwale zrównoważona gospodarka leśna to działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i w tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalny, bez szkody dla innych ekosystemów.
W celu zapewnienia zachowania takiej właśnie hierarchii dóbr, ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie nadzoru nad realizacją gospodarki leśnej przez właścicieli lasów. Zgodnie z ustawą o lasach nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje starosta. Może on w drodze porozumienia powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, nadleśniczemu Lasów Państwowych.
Powierzony nadzór obejmuje następujące czynności: lustrację stanu lasów, doradztwo, cechowanie pozyskanego drewna oraz badanie zgodności wykonywanych przez właścicieli lasu prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o: ustawę o lasach, Uproszczone Plany Urządzenia Lasu, Inwentaryzacje Stanu Lasu, decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasu zadań gospodarczych w lasach.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 174 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14