Aktualności

Zawiadomienie o przedłużeniu terminów składania wniosków

Data umieszczenia:

przez osoby uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej obejmującej działki ewidencyjne nr 20, 148, 322, 323, 395 o łącznej powierzchni 4,36 ha położone w obrębie Wólka Lubielska gm. Rząśnik

Starosta Powiatu Wyszkowskiego w Wyszkowie ustalił decyzją Nr 4/2017 z dnia 12.12.2017r., że nieruchomości oznaczone numerami działek 20, 148, 322, 323, 395 o łącznej pow. 4,36 ha położone w obrębie Wólka Lubielska, gm. Rząśnik, stanowią wspólnotę gruntową wsi Wólka Lubielska. Jednocześnie Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał decyzję Nr 5/2017 z dnia 12.12.2017r.
o nieustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Wólka Lubielska.

W związku z tym na podstawie art. 8c ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 703) informuję wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych lub ich następców prawnych, którzy spełnili następujące warunki art. 6a:

a) osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006r. do dnia 31 grudnia 2015r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
b) osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne – jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty;
o możliwość składania wniosków o ustalenie wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie oraz wykazu obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie. Wnioski należy składać do Starosty Wyszkowskiego na adres Starostwa Powiatowego w Wyszkowie - Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2019r.

Wniosek, o którym mowa powyżej powinien zawierać:
1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową;
2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej, o której mowa w art. 6a;
3. nazwę miejscowości w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wskazanie adresu do doręczeń.
We wniosku wskazuje się dowody, które będą świadczyć o tym, że:
1. nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową;
2. spełnione zostały warunki do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Przedmiotowa informacja zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na okres 14 dni w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie, Urzędzie Gminy Rząśnik, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowej starostwa i gminy oraz prasie lokalnej.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 119 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14