Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 29 maja 2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Al. Róż 2 odbędzie się IX Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie IX Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2018 roku w ramach Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy stanowiącego część „Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016-2025”.
6. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za 2018 rok.
7. Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2025” za rok 2018.
8. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Powiatowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Wyszkowie za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania członków Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie;
b) zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2019 – 2027;
c) wprowadzenia zmian w Uchwale Nr IV/40/2018 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia
27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2019 r.
12. Wnioski i oświadczenia radnych.
13. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Waldemar Sobczak

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 138 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14