Aktualności

Zaproszenie do udziału rajdzie

Data umieszczenia:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych pn. „Bez barier II", dofinansowanego ze środków Powiatu Wyszkowskiego
zaprasza na Otwarty Rajd Pieszo-Rowerowy

Foto
.


Regulamin Otwartego Rajdu Pieszo-Rowerowego

Organizator Rajdu:
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wyszkowie.

Rajd jest imprezą otwartą, promująca turystykę pieszą, nordic walking, jazdę na rowerze realizowaną w ramach zadania publicznego z zakresu wspierania osób niepełnosprawnych pn. "Bez barier II", dofinansowanego ze środków Powiatu Wyszkowskiego.
Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej.

Celem Rajdu jest:
- zwiększenie dostępności rekreacji,
- poszerzanie oferty w zakresie spędzania czasu wolnego,
- zwiększenie umiejętności zachowania w środowisku leśnym oraz w ruchu drogowym,
- poznawanie najbliższej okolicy, szacunek do przyrody.
- pobudzanie do osobistego rozwoju i samodzielności oraz do aktywności społecznej,
- poprawa sprawności psychofizycznej, utrwalanie nabytych i rozwijanie nowych umiejętności społecznych,
- rozwijanie umiejętności komunikowania się i prawidłowego zachowania się w kontaktach międzyludzkich,
- wpływanie na postawy opiekunów i rodziców osób z niepełnosprawnościami w zakresie angażowania się w podniesienie aktywności osób od nich zależnych,
- integracja środowisk osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i otoczenia społecznego,
- przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami oraz kształtowanie
w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

Termin Rajdu:
10 września 2019 r. (wtorek). Ze względu na warunki pogodowe, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty Rajdu, o czym powiadomi uczestników.

Trasa do przebycia:
ok. 4 km ścieżką rowerową: siedziba PŚDS, WTZ (ul. Świętojańska 89a) - Nadleśnictwo Wyszków w Leszczydole Nowinach (ul. Leśników 27).
Uczestnicy Rajdu wyruszają:
- grupa piesza, w tym osoby z kijkami o godz. 9.00,
- grupa rowerowa o 9.30.

Przebieg Rajdu
Każda grupa prowadzona jest przez wyznaczone przez Organizatora dwie osoby prowadzące. Przed wymarszem/wyjazdem uczestnicy spotkają się z funkcjonariuszami wyszkowskiej drogówki.
Na trasie zaplanowany jest jeden dłuższy ok. 30 minutowy odpoczynek (na wysokości ul. Leśnej). Czas i miejsce dodatkowego odpoczynku ustalają prowadzący grupę. Tempo marszu, jazdy rowerem w trakcie Rajdu nadaje prowadzący grupę.

Miejsce zakończenia Rajdu:
Nadleśnictwo Wyszków w Leszczydole Nowinach (ul. Leśników 27); pobyt do godz. ok. 14.00 z konkursami, integracyjnym grillem.Warunki zgłoszenia i uczestnictwa:
Uczestnikami Rajdu mogą być:
- osoby z niepełnosprawnościami - uczestnicy: PŚDS, WTZ i OREW, ŚDS "Soteria", mieszkańcy DPS, uczniowie oświatowych placówek specjalnych i integracyjnych, członkowie i podopieczni stowarzyszeń oraz osoby nie korzystające na co dzień z żadnych form wsparcia,
- osoby wspomagające - pracownicy placówek, rodzice, członkowie rodzin, wolontariusze.
Osoby z niepełnosprawnością biorą udział w Rajdzie wyłącznie przy wsparciu osób wspomagających.
W dniu Rajdu przeprowadzona zostanie rejestracja uczestników.

Zgłoszenia uczestnictwa indywidualne i grupowe przyjmowane są:
do 6 września 2019 r. (piątek) przez koordynatora projektu - Iwonę Głębocką - WTZ ul. Świętojańska 89a, lub drogą e-mailową: zk.wyszkow@psouu.org.pl. (karta zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu).
Dokonanie zgłoszenia udziału w Rajdzie jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji i stosowaniu się do zasad niniejszego Regulaminu.

Uczestnik składa ponadto:
- zgodę na przetwarzanie danych , stanowiącą załącznik nr 2 lub załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Organizator zapewnia uczestnikom Rajdu:
• wyznaczenie prowadzących daną grupę,
• w trakcie pobytu w Nadleśnictwie naczynia jednorazowe, zimne napoje, herbatę, porcję kiełbaski grillowej, pieczywo, ketchup, musztardę (w ramach możliwości finansowych zadania),
• udział w konkursach z nagrodami i zabawach integracyjnych,

Organizator:
• nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia,
• nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu Rajdu.

Uczestnicy Rajdu zobowiązani są do:
• bezzwłocznego zgłaszania prowadzącym grupę, opiekunowi wszelkich problemów
i niedyspozycji zdrowotnych,
• zachowania szczególnej ostrożności na trasie,
• przemieszczania się zwartą grupą i nie zbaczania z wyznaczonej trasy,
• przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ochrony przyrody,
• przestrzegania zachowań proekologicznych,
• posiadanie sprawnego technicznie roweru, wyposażonego zgodnie z obowiązującymi przepisami (poruszający się rowerem),
• posiadania odpowiedniego obuwia, ubioru oraz niezbędnego wyposażenia turystycznego,
• zaopatrzenia w wodę, napoje, kanapki na trasę Rajdu,
• innych wg indywidualnych potrzeb,
• podporządkowania zasadom pobytu na miejscu docelowym Rajdu - obiekcie Nadleśnictwa oraz do pozostawienia po sobie należytego porządku.

Do podstawowych obowiązków opiekuna/wychowawcy/terapeuty/wolontariusza/osoby wspierającej oprócz w/w, należy sprawowanie opieki nad powierzoną mu osobą
z niepełnosprawnością lub grupą tych osób.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.

Wszelkich informacji dotyczących Rajdu udzielają osoby reprezentujące Organizatora: koordynator projektu - Iwona Głębocka (tel. 29 743 37 37)
oraz kierownicy:
PŚDS - Joanna Kulesza (tel. 22 123 52 02),
WTZ - Joanna de Sousa Costa (tel. 29 743 37 37),
OREW - Iwona Paszkiewicz (29 742 77 68).

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 176 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14