Aktualności

Podsumowanie roku 2020 w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie!

Data umieszczenia:

Niemal 40 tysięcy zarejestrowanych pism, ponad 9 tysięcy pojazdów zarejestrowanych w Wydziale Komunikacji i niemal 25 tysięcy spraw prowadzonych w Wydziale Geodezji i Gospodarki nieruchomościami! Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem roku pracy urzędu.

Foto
.


Wydział Organizacyjny

- ilość zarejestrowanych w kancelarii pism – 39 tys. 752
- ilość przesyłek wychodzących ze Starostwa – 23 tys. 666

Rada i Zarząd Powiatu:

-W roku 2020 odbyło się 11 sesji Rady Powiatu w Wyszkowie , w tym 4 Nadzwyczajne Sesje Rady Powiatu.
-W 2020 roku Rada Powiatu w Wyszkowie podjęła 60 uchwał, przyjęła 1 stanowisko i 1 deklarację
-Zarząd Powiatu Wyszkowskiego w 2020 roku odbył 61 posiedzeń Zarządu, na których podjął 165 uchwał własnych.


Foto
.

Wydział Komunikacji

W wyniku realizacji ustawowych zadań w Wydziale Komunikacji w 2020 r.

W zakresie rejestracji pojazdów:
- zarejestrowano 9913 pojazdów
- wydano 10 tys. 807 dowodów rejestracyjnych i 2. 643 kart pojazdu
- wydano 9 tys. 837 decyzji o czasowej rejestracji pojazdu
- wydano 960 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu a także przyjęto 3 tys. 321 zawiadomień o zbyciu pojazdu ( o 43% więcej niż w roku 2019),
- liczba zarejestrowanych pojazdów na dzień 31.12.2020 to 79 tys. 306 pojazdów.

W zakresie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami:
- wydano 1396 Profile Kandydata na Kierowcę
- wydano 1972 praw jazdy, w tym 25 międzynarodowych praw jazdy
- wydano 128 decyzji o skierowaniu na badania lekarskie
- wydano 135 decyzji o skierowaniu na badania psychologiczne
- wydano 125 decyzji o skierowaniu na kurs reedukacyjny
- wydano 132 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy
- wydano 151 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami
-wydano 28 decyzji o wydaniu i przedłużeniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym
- wymieniono 18 zagranicznych praw jazdy

W zakresie SKP i OSK:
- do ewidencji wpisano 3 instruktorów nauki jazdy, wydano 5 decyzji o skreśleniu instruktora nauki jazdy z ewidencji
- nadano uprawnienia 2 diagnostom
- do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów wpisano 1 podmiot
- do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Ośrodków Szkolenia Kierowców wpisano 1 podmiot

Ponadto przeprowadzono 9 kontroli Ośrodków Szkolenia Kierowców (w tym 2 kontrola infrastruktury OSK na wniosek innych urzędów) i 11 kontroli Stacji Kontroli Pojazdów.

Powiat Wyszkowski był organizatorem linii użyteczności publicznej na trasie Wyszków – Brańszczyk - Białebłoto-Kobyla – Wyszków.

We wrześniu 2020 r. Wydział Komunikacji został przeniesiony do nowej lokalizacji przy ul. Świętojańskiej 82 a w Wyszkowie. Zarówno pracownicy jak i klienci w nowej siedzibie o powierzchni ponad 315 m kw. mają do dyspozycji przestronną, klimatyzowaną salę obsługi i system numerkowy, dzięki któremu można dokonać rezerwacji terminu wizyty również przez internet. Nowa siedziba jest wyposażona także w monitoring wizyjny.
W budynku znalazło się nowoczesne archiwum, biuro podawcze a dla klientów wydziału i pracowników udostępniono duży, wygodny parking. Obsługa wydziału została także wyposażona w dodatkowy sprzęt komputerowy i skanery do archiwizacji dokumentów.


Foto
.

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Zarejestrowano w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych następujące dzikie zwierzęta:
- puchacz bengalski
- pyton królewski – 11 sztuk
- żółw lamparci
- żółw grecki
- boa dusiciel - 2 sztuki
- pyton dywanowy
- pyton tygrysi ciemnoskóry
- amazonka żółtogardła

Przeprowadzono kontrolę upraw leśnych na terenie powiatu wyszkowskiego założonych przez 75 właścicieli na powierzchni 84,8151 ha, na 112 działkach, położonych na terenie 6 gmin (Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Zabrodzie, Wyszków)

Wykonano Uproszczone Plany Urządzenia Lasu i Inwentaryzacje Stanu Lasu dla gminy Wyszków i Miasta Wyszków na powierzchni 2092,8991 ha – 27 obrębów ewidencyjnych – rozpatrzono 78 zastrzeżeń

Wykonano Inwentaryzacje Stanu Lasu dla gruntów należących do powiatu

Rozpoczęto procedurę wykonania Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu i Inwentaryzacji Stanu Lasu dla gminy Długosiodło na powierzchni 2091,02 ha – 40 obrębów ewidencyjnych

Zatwierdzono 9 Inwentaryzacji Stanu Lasu dla lasów różnych form własności

Zawarto porozumienia z Nadleśniczym Nadleśnictwa Wyszków i Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na łącznej powierzchni 8041,9621 ha

Wydano 21 kopii dokumentów będących w posiadaniu wydziału dotyczących Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu – opisy taksacyjne lasów
Wykonano czynności ochronne drzew kasztanowca białego (Aesculus hippocastanum) rosnących w pasie drogowym drogi przy Alei Wolności w Wyszkowie polegających na zwalczaniu szrotówka kasztanowcowiaczka metodą mechaniczno-biologiczną poprzez zastosowanie 52 pułapek feromonowych (typu MK z dyspenserami IPO zawierającymi atraktant w dawce 40 μg oraz bezpieczne dla ludzi i środowiska wkładki insektycydowe – pyretroid) na drzewach kasztanowca białego w całym okresie wegetacyjnym), tj. od maja 2020r. do października 2020r. obejmującym 3 pełne gradacje szrotówka kasztanowcowiaczka.
Wydano 120 decyzji dotyczących zezwolenia na usunięcie drzew w tym 16 uzgodniono z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska

Przeprowadzono 5 kontroli związanych z zachowaniem żywotności nasadzonych drzew

Nakazano decyzjami na rekompensatę przyrodniczą w postaci posadzenia na terenie powiatu wyszkowskiego 106 drzew i 68 krzewów

Wydano 152 decyzje zezwalające na dokonanie zabiegów gospodarczych w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz 283 świadectwa legalności pozyskania drewna

Wydano 1743 zaświadczenia stwierdzające czy nieruchomość jest objęta Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu lub Inwentaryzacją Stanu Lasu

Dokonano przyjęcia 28 zgłoszeń sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Wydano 165 kart wędkarskich

W zakresie dokumentacji geologicznej:
Przyjęto zgłoszenie robót geologicznych na wykonanie otworów wiertniczych celem wykorzystania ciepła Ziemi w miejscowości Wielęcin, gmina Somianka

Zatwierdzono projekt robót geologicznych na rozpoznanie warunków geologiczno – inżynierskich dla projektowanego zagospodarowania terenu miejsca obsługi podróżnych MOP III w miejscowości Budykierz

Zatwierdzono projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla projektu budowy stacji paliw płynnych w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzcianka

Zatwierdzono projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej dla projektu budowy stacji paliw płynnych w raz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzcianka

Zatwierdzono dokumentację geologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Chrzczanka Włościańska

Zatwierdzono dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrologiczne dla potrzeb projektu budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzcianka

Zatwierdzono dokumentację geologiczno – inżynierską określającą warunki geologiczno – inżynierskie dla potrzeb projektu budowy stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Trzcianka

Zatwierdzono projekt robót geologicznych na likwidację studni podstawowej nr 1 na terenie ujęcia w miejscowości Turzyn

Zatwierdzono projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego ujmującego wodę z utworów czwartorzędowych w miejscowości Kamieńczyk

W zakresie gospodarki odpadami wydano:
• 2 zezwolenia na przetwarzanie odpadów
• 1 decyzję zmieniającą zezwolenie na przetwarzanie odpadów
• 2 zezwolenia na zbieranie odpadów
• 2 pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza
• 2 decyzje zatwierdzające plan monitorowania

Przyjęto 16 zgłoszeń instalacji radiokomunikacyjnych radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, których równoważna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15W emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz z wyłączeniem instalacji używanych w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

Foto
.

Referat ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych


- złożył 17 wniosków o dofinansowanie na zadania, których łączna wartość wynosi 63 006 772,30 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to aż 39 515 837,66 zł,
- do dnia 31.12.2020 r. umowy z jednostkami dotującymi zostały podpisane na kwotę 8 154 869,84 zł,
- rozliczył inwestycje na kwotę 15 865 752,24 zł
- aktualnie referat czeka na rozstrzygnięcie 5 naborów

W ramach projektu „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w 2020 roku:
- 130 uczniów ( z ZS1, CEZiU, ZS Długosiodło) wzięło udział w stażach i praktykach. Uczniowie i uczennice otrzymali stypendia stażowe na łączną kwotę 312 000,00 zł.
- zakończono wyposażanie siedmiu szkolnych pracowni nauki zawodu w ZS1 i CEZiU na ogólną kwotę 398 130,54 zł,
1. CEZiU -Pracownia elektryczna, Pracownia informatyczna oraz Pracownia spawalnicza
2. ZS Nr 1 w Wyszkowie - Pracownia budownictwa, Pracownia turystyczno-hotelarska, Pracownia cyfrowych procesów graficznych oraz Pracownika gastronomiczna.

- w roku 2020 r. referat przeprowadził 14 postępowań przetargowych


Foto
.

Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych

- wydano 419 decyzji administracyjnych
- wydano 9 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. I (pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi powyżej 8 ton)
- podpisano 68 umów/zleceń z wykonawcami
- podpisano 11 porozumień/umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
- prowadzono 13 postępowań przetargowych oraz 40 zapytań ofertowych

- Przebudowano 1.632 m dróg (Kręgi-Michalin etap V, Obrąb) oraz wybudowano 916,52 m ścieżki rowerowej (w ramach etapu V)
- przebudowano most w Nowej Pecynie (gm. Długosiodło)
- oddano do użytku nową siedzibę Wydziału Komunikacji przy ul. Świętojańskiej 82a w Wyszkowie oraz koordynowano prace związane z zagospodarowaniem terenu
- w 9 miejscach na terenie całego powiatu wykonano roboty związane ze zmianą stałej organizacji ruchu
- doświetlono 3 przejścia dla pieszych (na ul. Świętojańskiej w Wyszkowie)
- zamontowano 5 radarowych wyświetlaczy prędkości w tym:
• zamontowane przez Powiat 2 (Rybienko Stare/ Rybno, gm. Wyszków)
• zamontowane przez Gminy 3 (Porządzie, gm. Rząśnik)
- przeprowadzono remonty 2 przepustów

W zakresie dokumentacji projektowych:

1. Dokumentacje projektowe różne (zlecone i odebrane w roku 2020) - 4
- instalacja went. nawiewu w WK
- zagospodarowanie terenu WK
- projekt 3 doświetleń przejść dla pieszych
- projekt odcinka chodnika Kamieńczyku)

2. Dokumentacje projektowe drogowe
• odebrane w roku 2020 - 4 (długość łączna: ok. 2,120 km + most N. Pecyna)

3. Dokumentacje projektowe drogowe
• w trakcie- zlecone przed rokiem 2020- 4 (długość łączna 8,680 km)
w tym:

• zlecone przez Powiat - 2 (długość łączna: ok. 0,880 km – Ślubów + most Dudowizna)

• zlecone przez Gminy- 2 (długość łączna ok. 7,800 km - gm. Brańszczyk)

4. Dokumentacje projektowe drogowe
• zlecone w roku 2020 - 7 (długość łączna: ok. 24,840 km)

5. Dokumentacje projektowe kubaturowe
• zlecone w roku 2020 - 1 (Hala sportowo –widowiskowa przy CEZIU)

OGÓŁEM: Odebrane, realizowane i zlecone dokumentacje projektowe drogowe w roku 2020 to 16 opracowań projektowych, które objęły zakresem odcinki dróg o łącznej długości 35,640 km i 2 mosty.

Foto
.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie

w 2020 roku wydał:
• 1053 orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
• 177 orzeczeń o niepełnosprawności
w sumie wydano 1230 orzeczeń oraz:
• 112 legitymacji osoby niepełnosprawnej
• 155 kart parkingowych
W 2020r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie zarejestrował 1244 wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumentów prowadził 306 czynności wsparcia pod względem prawnym (w tym 149 telefonicznie oraz osobiście, 117 e-mailem, 40 pisemnie poczta tradycyjną).


Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

W 2020 roku Starosta Powiatu Wyszkowskiego:
zatwierdził:
• 70 projektów stałej i czasowej organizacji ruchu.
wydał:
• 55 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II i III.
• realizował zadania prowadzenia postępowań na podstawie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym :
• w roku 2020 r. usunięto na parking strzeżony 31 pojazdów
• wydano 23 decyzje określające wysokość opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym
• aktualna ilość nieodebranych pojazdów z parkingu strzeżonego - 14

Wydział Promocji i Rozwoju

Foto
.

W zakresie Nieodpłatnej Pomocy prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 2020 r. – 3 punkty, w tym:
1) punkty prowadzone przez Stowarzyszenie „Życzliwi Poszkodowanym” Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych w Wyszkowie:
a) 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – 52 porady,
b) 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej – 550 porad,
2) 1 punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w których pomoc prawną udzielają radcy prawni i adwokaci wskazani przez OIRP i ORA: 237 porad.

Foto
.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Wydatkowano kwotę 156.360 zł, w tym:
1) podpisano 8 umów na realizację zadań w trybie małych grantów na łączną kwotę 19.760 zł,
2) podpisano 11 umów na realizację zadań w trybie konkursowym na łączną kwotę 136.600 zł, w tym:
a) w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 55.000 zł,
b) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 8.000 zł,
c) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 12.100 zł,
d) w zakresie pomocy społecznej – 55.000 zł,
e) w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 6.500 zł.

- Wydano 14 zaświadczeń o wpisie do ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego.
- Zarejestrowano 3 stowarzyszenia zwykłe, ujęto w ewidencji Starosty 4 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS.

Foto
.

W zakresie promocji, kultury i sportu:
- był organizatorem lub współorganizatorem 27 wydarzeń kulturalno-promocyjnych
- prowadził 18 postępowań w zakresie przyznania Patronatu Starosty Powiatu Wyszkowskiego
- współpracował z ponad 60 podmiotami, stowarzyszeniami i organizacjami
Zorganizował także:
- 25 zawodów sportowych rozegranych w ramach Powiatowych Igrzysk Sportowych, w których udział brało łącznie ponad 350 uczniów
- 3 turnieje Grand Prix Powiatu Wyszkowskiego w Siatkówce Plażowej oraz I edycję Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej, X Jubileuszowy Turniej Szachowy, turniej charytatywny „Gramy dla Wiktora”
- akcję sprzątania świata w 3 lokalizacjach na terenie powiatu
- uroczystą Galę wręczenia Nagród Starosty Powiatu Wyszkowskiego za rok 2019, podczas której wręczono 14 nagród w 5 kategoriach
- szereg imprez kulturalno-promocyjnych m.in. XXI Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, Kolędnicę Osób z Niepełnosprawnościami, obchody 100. Rocznicy urodzin Jana Pawła II, 2 seanse kina plenerowego na placu miejski, obchody wybuchu rocznicy Powstania Warszawskiego, Dzień Papieski, turniej charytatywny i odsłonięcie popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego, uroczystości patriotyczne w 81. Rocznicę pobytu mjra Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie”,

-W Wydziale Promocji i Rozwoju w roku 2020 rozpoznano również 66 wniosków o udostępnienie informacji publicznej

Foto
.

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

W roku 2020 w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:
• sporządzono 12 tys. 618 dokumentów, obliczeń i opłat
• wydano 4 tys. 268 wypisów z rejestru gruntów i budynków
• wydano 1 tys. 450 wyrysów z rejestru gruntów i budynków
• wydano 185 zaświadczeń na podstawie rejestru gruntów i budynków
• rozpatrzono 2 tys. 651 wniosków o wydanie materiałów z zasobu geodezyjnego
• wprowadzono 7 tys. 883 zmiany w ewidencji gruntów i budynków
• przyjęto 3 tys. 66 operatów geodezyjnych
• przyjęto 3 tys. 415 zgłoszeń prac geodezyjnych
• przeprowadzono 140 narad koordynacyjnych
• wydano 200 decyzji administracyjnych
• wydano 160 zaświadczeń o opłatach
• dokonano 1 tys. 182 wpisów do rejestru cen
• sprawy ogólne 245

Liczba spraw ogółem - 24 tys. 845

Foto
.

Wydział Architektoniczno-Budowlany

W 2020 roku Wydział Architektoniczno-Budowlany realizował zadania w imieniu Starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.
Ogółem do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego wpłynęło:
- 1089 wniosków o pozwolenie na budowę,
- 66 zgłoszeń z projektem,
- 349 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych,
- 9 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
- 54 wnioski o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, które zostały przekazane do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
- 8 wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID.
Ponadto w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym wydano:
- 1036 decyzji o pozwoleniu na budowę,
- 8 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID,
- 56 decyzji przenoszących pozwolenie na budowę,
- 10 zaświadczeń o samodzielności lokali,
- udzielono 35 zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii,
- zarejestrowano 677 dzienników budowy.
W 2020 r. wpłynęło 13 odwołań od decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego do Wojewody Mazowieckiego (w tym 3 odwołania od decyzji z 2019 r.):
- 7 decyzji zostało uchylonych (w tym 3 z 2019 r.),
- 8 decyzji utrzymano w mocy przez organ wyższego stopnia (w tym 4 z 2019 r.),
- 2 odwołania są w trakcie rozpatrywania.
Sprawy załatwiano w terminach wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Nie stwierdzono przypadku naruszenia prawa powodującego w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji wydawanych w imieniu Starosty oraz naruszenia przepisów w zakresie przekroczenia obowiązujących terminów co do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Foto
.

Wydział Edukacji

 Powiat Wyszkowski jest organem prowadzącym dla siedmiu szkół i placówek oświatowych.
 Powiat jest również organem rejestrującym i dotującym dla szkół i placówek niepublicznych, które mają swoją siedzibę na terenie powiatu wyszkowskiego a prowadzone są przez organy inne niż jednostka samorządu terytorialnego.
 Powiat dotuje funkcjonowanie jedenastu szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez pięć innych organów prowadzących. Na naszym terenie funkcjonuje również dwie placówki publiczne na poziomie ponadpodstawowym, które na mocy zawartego z Powiatem porozumienia prowadzi Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Liczba uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych:
• I Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Wyszkowie – 622
• Zespół Szkół nr 1 w Wyszkowie – 1035
• CEZiU w Wyszkowie – 843
• Zespół Szkół w Długosiodle – 90
• Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie – 185
• ZSS w Brańszczyku – 83

W roku 2020 Wydział Edukacji koordynował m.in.:
• Wniosek konkursowy projektu unijnego „Dobre kompetencje – lepszy start”, który uzyskał dofinansowanie. Projekt skierowany jest do 200 uczniów i 45 nauczycieli szkół zawodowych. Projekt został wysoko oceniony przez komisję oceny wniosków. Całkowity koszt realizacji projektu: 1 998 991 zł.
• uzyskanie zezwolenia Ministra Obrony Narodowej i utworzenie od 1 września 2020 roku Oddziału Przygotowania Wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie. Działanie to będzie miało wpływ na wyższą subwencję oświatową oraz pozyskanie dodatkowych środków na funkcjonowanie oddziału i zakup wyposażenia specjalistycznego /dotacja 50.960 zł/
• wdrożenie nowych standardów obsługi finansowo-księgowej szkół i placówek oświatowych w związku z utworzeniem Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Wyszkowie. Utworzenie nowej jednostki, jak i jej uruchomienie wymagało szeregu analiz, wyliczeń i konsultacji oraz przeprowadzeniem zmian organizacyjnych w prowadzonych jednostkach a co się z tym wiąże sporządzaniem odpowiednich dokumentów, uchwał i zarządzeń.
• pozyskanie dodatkowych środki z programów i dotacji zewnętrznych, m. in. wniosek do Wojewody Mazowieckiego w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica”. W odpowiedzi na wniosek przyznana została kwota 56.000 zł dla 4 szkół, z których zakupiono laptopy i interaktywne monitory dotykowe o wartości 70.000 zł.
• wykonanie wytycznych wynikające z kolejnego rozporządzenia dot. jednorazowe dofinansowania niektórych wydatków poniesionych przez nich w związku z zakupem urządzeń lub oprogramowania wykorzystywanych do zdalnej pracy z uczniami. Liczba osób uprawnionych do skorzystania z dofinansowania w szkołach prowadzonych i dotowanych przez Powiat Wyszkowski wynosi 348 osób, a kwota dofinansowania, którą otrzymał Powiat - 174.000 zł . Środki trafiły już do nauczycieli.
Ponadto Wydział Edukacji wnioskował o środki dla szkół w ramach:
• „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w Zespole Szkół w Długosiodle, zakupione zostały książki o wartości 5.000 zł.
• dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości 43 976 zł.
• na realizację zadań w ramach kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wyniku, którego została zwiększona dotacja celowa o kwotę 41.600 zł. rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych powiat otrzymał dodatkowe środki w wysokości 164 193 zł.
 Powiat Wyszkowski zrealizował projekt grantowy pn. „Zdalne szkoły w powiecie wyszkowskim” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” na zakup 37 komputerów. Kwota dofinansowania to aż 99 863 złotych. Laptopy zostały przekazane uczniom z 6 jednostek edukacyjnych powiatu wyszkowskiego: Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, I Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida
w Wyszkowie, Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół w Długosiodle. Laptopy służą do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Jednocześnie Zarząd Powiatu Wyszkowskiego podjął decyzję o przeznaczeniu kolejnych 20 tysięcy złotych na zakup dodatkowych urządzeń, które uzupełniły liczbę komputerów zakupionych ze środków pozyskanych ze środków Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki temu Powiat Wyszkowski zakupił łącznie aż 45 sztuk laptopów za kwotę 120 tysięcy złotych. Komputery posiadają dobre parametry tj. matryce 15.6 cala, 4-rdzeniowe procesory, szybkie dyski SSD.
 Pomimo panującej pandemii odbywały się /w zaostrzonym reżimie sanitarnym/ posiedzenia komisji ds. przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz komisje egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego. Ponadto pracownicy wydziału uczestniczyli w charakterze obserwatorów na egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe i maturalne, a także prowadzili kontrole wydatkowania dotacji w szkołach niepublicznych.
 Dokonano przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora w trzech szkołach, w których kadencje dyrektorów ubiegały w sierpniu 2020 a z uwagi na pandemię nie przeprowadzano konkursów.
 Zorganizowano cyklu szkoleń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji z wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowych. Pracownicy Wydziału Edukacji wnikliwie przygotowali dane do SIO. W wyniku czego Powiat uzyskał wyższa subwencję oświatową w kwocie 44.785.856 zł.
 Powiat Wyszkowski jako jeden z pierwszych w Polsce podjął już w lutym 2020 roku uchwałę w sprawie utworzenia Branżowe Szkoły II stopnia w Wyszkowie w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, której nadał akt założycielski i statut.
 Powiat Wyszkowski uchwalił w 2020 roku nowy regulamin określający dla nauczycieli wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz podjął uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród wyodrębnionego w budżecie Powiatu Wyszkowskiego dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.

Rok szkolny 2019/2020
 Miniony rok szkolny był bardzo trudny organizacyjnie. Postawił przed pracownikami oświaty wiele wyzwań związanych z panującą w kraju i na świecie pandemią. Od dnia 12 marca 2020 r. do końca roku szkolnego zostało ograniczone funkcjonowanie publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. W bardzo krótkim czasie, bez wcześniejszego przygotowania, wobec ograniczonych możliwości organizacyjnych i sprzętowych szkoły musiały przejść w tryb nauki zdalnej, a coroczna rekrutacja do szkół i egzaminy zewnętrzne odbyły się w zaostrzonym rygorze sanitarnym w innych niż planowano terminach. Wiązało się to również ze zwiększonym zakresem obowiązków, koniecznością zmian harmonogramów i wypracowywaniem stosowanych do sytuacji rozwiązań. W roku szkolnym 2020/21 nauka zdalna została wprowadzona ponownie od 9 listopada br. aktualnie do 3 stycznia z możliwością ewentualnego przedłużenia. Zadaniem Wydziału Edukacji była przygotowanie szkół do nauki zdalnej w szkołach powiatowych i wdrażanie kilkukrotnie zmienianych rozporządzeń.

PROJEKTY UNIJNE
W szkołach realizowane były następujące projekty edukacyjne współfinansowane ze środków unijnych:
1. Projekt pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach umowy z Powiatem Wyszkowskim. W projekcie uczestniczy 215 uczniów szkół zawodowych Zespołu Szkół Nr 1, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik”, Zespołu Szkół w Długosiodle.
W ramach projektu realizowane są następujące działania:
praktyki zawodowe i staże zawodowe, szkolenia zawodowe, doradztwo edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy, opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych, wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej oraz wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Łączna wartość wsparcia w ramach projektu jakie otrzyma Powiat Wyszkowski wynosi 1 585 627 PLN.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: do 31 marca 2023 r.
2. Kolejny projekt Powiatu Wyszkowskiego „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” realizowany jest dla 255 uczniów kierunków zawodowych. Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów kierunków technicznych i zawodowych 5 szkół zawodowych powiatu wyszkowskiego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 51 nauczycieli przedmiotów zawodowych 3 szkół (Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie).
Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2019 r do 31.01.2022 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 932 312 zł.

3. „Pupils teach Pupils” to projekt Erasmus+, którego realizacji podjął się Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, wspólnie z 5 krajami partnerskimi. Głównym celem projektu jest wymiana dobrych praktyk w zakresie metod nauczania i uczenia się o dziedzictwie kulturowym europejskich państw. W projekcie uczestniczy sześć krajów partnerskich: Niemcy, Holandia, Polska, Rumunia, Hiszpania i Turcja.
Projekt zakłada 4-dniowe spotkania wszystkich uczestników w każdym z tych krajów.
Uczestnicy– 45 osób.
Okres realizacji od 01.09.2018 do 31.08.2021.
Budżet projektu 31 761 Euro.
4. Kolejny projekt realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie „Z Erasmusem po rozwój zawodowy” zakłada wyjazd 52 uczniów oraz 4 opiekunów na czterotygodniowe praktyki zawodowe do Anglii, Hiszpanii i Włoch.
Realizacja projektu rozpoczęła się września 2019 i będzie trwała do sierpnia 2021 roku. Odbył się już jeden wyjazd do Anglii. W stażu uczestniczyło 14 osób z technikum żywienia i usług gastronomicznych i technikum budownictwa oraz staż w Spoleto dla zawodu technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Czterotygodniowy staż zrealizowany został w sierpniu 2020r.
Liczba uczestników– 56 osób.
Budżet projektu – 148 931 Euro.
5. Allplan źródłem sukcesu uczniów technikum budowlanego ze Skłodowskiej – program innowacji pedagogicznej – udział bierze 35 uczniów i 2 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 i realizowany jest w okresie od 01.04.2020 r. do 31.12.2020 r.
6. Kolejny projekt realizowany w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie w ramach programu Erasmus+ 2020 "Świat pracy wokół nas - podnoszenie jakości kształcenia zawodowego".
Okres realizacji: 31.12.2019 r. do 30.12.2021r.
Budżet: 327 788 zł
Liczba uczestników: 32 uczniów technikum: logistycznego, spedycyjnego, informatycznego, elektrycznego, handlowego, pojazdów samochodowych.
7. I LO im. C. K. Norwida otrzymało dofinansowanie w kwocie 40 556 EUR w programie ERAZMUS + na projekt: „ Metoda projektu i nowoczesne narzędzia TIK w edukacji szkolnej sposobem efektywnego rozwoju kompetencji kluczowych”.
Działania i sukcesy nauczycieli zostały docenione przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego, który przyznał nagrody 18 nauczycielom z okazji Dnia Edukacji w kwocie 41 940 zł.Udział w olimpiadach i konkursach (wybrane informacje)

1. Dwóch uczniów klas II Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie zostało Finalistami - Laureatami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
2. Uczennica klasy I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie zajęła 3. miejsce w Ogólnopolskim Konkursie "Żyj finansowo".
3. Czterech uczniów z klas I i II Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie zostali laureatami w ogólnopolskim konkursie języka angielskiego Olimpus.
4. Uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie brał udział w etapie okręgowym Olimpiady Historycznej - przedmiotowej oraz Olimpiady Historycznej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego - etap wojewódzki.
5. Uczennica klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie uczestniczyła w etapie rejonowym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.
6. Troje uczniów z klasy III i I Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie ukończyło trzyetapową Międzynarodową Grę Kryptologiczną "Codebreakers".
7. Uczniowie klas I i II Liceum w Zespole Szkół Nr 1 zdobyli 3. miejsce w konkursie „Czyste Mazowieckie”.
8. Uczniowie klas II Technikum W Zespole Szkół Nr 1 brali udział w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.
9. Uczniowie klasy I Liceum w Zespole Szkół Nr 1 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym.
10. Uczniowie klasy II Liceum w Zespole Szkół Nr 1 wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Galileo”.
11. Uczniowie Technikum w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie wzięli udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej.
12. Uczniowie CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie zajęli I miejsce w Międzypowiatowych sztafetowych biegach przełajowych chłopców w Ostrołęce.
13. Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie i Zespołu Szkół Specjalnych w Brańszczyku zaprezentowali swoje możliwości sportowe w VII Paraolimpiadzie w Ostrówku oraz w XII Mazowieckim Mitingu Lekkoatletycznym- Olimpiady Specjalne.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 737 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14