Aktualności

Ruszyły konkursy dla organizacji pozarządowych!

Data umieszczenia:

Zapraszamy organizacje pozarządowe do uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego w 2021 r.

Foto
.


Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza II otwarty konkurs ofert
na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych Powiatu Wyszkowskiego. Oferty można składać do dnia 22 lutego 2021 r. do godz. 10.00

I. Rodzaj zadania, wysokość dotacji oraz termin realizacji zadania


1. W zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
1) organizacja wystaw, warsztatów, spotkań, imprez rekreacyjnych, wycieczek oraz innych przedsięwzięć służących podtrzymywaniu tradycji narodowej i obywatelskiej,
2) wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń historycznych szczególnie unikatowych z punktu widzenia historii lokalnej,
3) rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
zaplanowana kwota dofinansowania – 13.000 zł.
termin realizacji do 30 grudnia 2021 r.

2. W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
1) osoby niepełnosprawne samodzielne społecznie i zawodowo - wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie różnych form rehabilitacji, organizowanie warsztatów i szkoleń,
2) organizowanie happeningów, kampanii, działań edukacyjnych mających na celu podnoszenie społecznej świadomości dotyczącej problematyki niepełnosprawności,
3) organizowanie imprez sportowych, kulturalnych i turystycznych dla osób
z niepełnosprawnościami i ich rodzin,
4) świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności usług asystencji osobistej,
zaplanowana kwota dofinansowania – 55.000 zł.
termin realizacji do 30 grudnia 2021 r.

3. W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
1) popularyzacja i kształtowanie pozytywnych postaw wobec sportu poprzez organizację imprez sportowych,
2) doskonalenie umiejętności sportowych podczas organizowanych obozów sportowych,
3) podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców powiatu wyszkowskiego poprzez upowszechnianie sportu amatorskiego (wydarzenia i zawody sportowe oraz rekreacyjne),
zaplanowana kwota dofinansowania – 20.000 zł.
termin realizacji do 30 grudnia 2021 r.

4. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa:
1) wspieranie spektakli, konkursów i przeglądów twórczości amatorskiej we wszystkich dziedzinach sztuki,
2) działania archiwistyczne, inwentaryzacyjne, porządkowe i wydawnicze dotyczące kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa,
zaplanowana kwota dofinansowania – 15.000 zł.
termin realizacji do 30 grudnia 2021 r.

5. W zakresie turystyki i krajoznawstwa:
1) propagowanie lub organizowanie różnych form turystyki kwalifikowanej,
2) propagowanie lub organizowanie różnorodnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców powiatu wyszkowskiego,
zaplanowana kwota dofinansowania – 10.000 zł.
termin realizacji do 30 grudnia 2021 r.

6. W zakresie działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka:
1) podnoszenie kompetencji wychowawczych i budowanie relacji rodziców z dziećmi
poprzez udział w warsztatach i konferencjach, organizowanie warsztatów i spotkań dla ojców i matek,
zaplanowana kwota dofinansowania – 10.000 zł.
termin realizacji do 30 grudnia 2021 r.

7. W zakresie ochrony i promocji zdrowia:
1) promocja i edukacja zdrowotna oraz propagowanie zdrowego stylu życia,
2) rehabilitacja lecznicza,
zaplanowana kwota dofinansowania – 10.000 zł.
termin realizacji do 30 grudnia 2021 r.

Treść uchwały i szczegóły dot. konkursów do pobrania TUTAJ

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 240 razy.

Copyright

© 2012 - 2020 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14