Aktualności

Dotacje dla spółek wodnych - informacja

Data umieszczenia:

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informuje, że spółki wodne mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Wyszkowskiego.

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego informuje, że spółki wodne zgodnie z treścią uchwały Nr X/76/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 26 czerwca 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Powiatu Wyszkowskiego spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania mogą ubiegać się o przyznanie dotacji celowej z budżetu Powiatu Wyszkowskiego.

W budżecie Powiatu Wyszkowskiego na 2021r. zostały zarezerwowane środki finansowe w wysokości 50.000zł., z przeznaczeniem na dotację celową dla spółek wodnych. Spółki wodne mogą ubiegać się o udzielenie dotacji na dofinansowanie zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, do których zalicza się bieżącą eksploatację, konserwację, remont oraz naprawę budowli składających się na system urządzeń melioracji wodnych, w celu zapewnienia ich prawidłowego funkcjonowania. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% kosztów zgłoszonego do realizacji zadania, jednak nie więcej niż 10.000zł.

Spółki wodne, które zamierzają ubiegać się o przyznanie dotacji na 2021r. mogą składać wnioski w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2021r. Do wniosku należy dołączyć:
1) oświadczenie, że spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku,
2) potwierdzony za zgodność z oryginałem budżet spółki wodnej na rok, w którym spółka wnioskuje o udzielenie dotacji,
3) mapę poglądową planowanych do wykonania robót.
Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wyszkowskiego po dokonaniu oceny wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, uwzględniając znaczenie zgłoszonego do realizacji zadania dla gospodarki wodnej oraz wysokość środków w budżecie Powiatu Wyszkowskiego przeznaczonych na dotację.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (pokój 39), włożyć do skrzynki podawczej umieszczonej przy głównym wejściu do siedziby Starostwa lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Wyszkowie Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków.

Wnioski oraz dodatkowe informacje uzyskać można w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15A (pokój 106),
tel. (29) 743 59 45.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 259 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14