Aktualności

Zaproszenie na XLI Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 29 grudnia 2021 r. o godz. 12.00 odbędzie się XLI Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Posiedzenie odbędzie się w zdalnym trybie obradowania zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy
z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:
1. Otwarcie XLI Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Przedstawienie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2022 rok.
6. Przedstawienie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
na 2022 rok.
7. Przedstawienie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2022 rok.
8. Przedstawienie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2022 rok.
9. Przedstawienie planu pracy Rady Powiatu w Wyszkowie na 2022 rok.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2021-2022 w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie;
b) w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat dwóch budynków, będących w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie;
c) w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028 roku” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla Powiatu Wyszkowskiego na lata
2021-2024 z perspektywą do 2028 roku”.
d) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wyszkowski umów
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
e) w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych powiatu wyszkowskiego;
f) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Powiatu Wyszkowskiego;
g) w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków;
h) zmieniający Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2021 – 2027;
i) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXVII/183/2020 Rady Powiatu
w Wyszkowie z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2021 r.
j) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego
na lata 2022-2028;
k) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2022 r.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Mirosław Pągowski

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 193 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14