Aktualności

Ogłoszenie o zamiarze wynajęcia nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Data umieszczenia:

Powiat Wyszkowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) informuje o zamiarze wynajęcia nieruchomości z przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo– wychowawczą.

Powiat Wyszkowski przewiduje wynajęcie budynku mieszkalnego odpowiadającego warunkom, jakie na placówki opiekuńczo - wychowawcze nakłada rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz.1720).

I. Szczegółowy opis wymagań:

Budynek / lokal musi być zgodny z zapisami ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 926 z późn. zm.).

Oferowana nieruchomość musi być przystosowana dla 28 wychowanków.

Na podstawie § 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720 ) placówka opiekuńczo – wychowawcza powinna zapewniać dzieciom:
1) pokoje mieszkalne (minimum 5m2 powierzchni mieszkalnej na jednego wychowanka) nie większe niż 5 osobowe, właściwie oświetlone, o powierzchni zapewniającej przechowywanie rzeczy osobistych i swobodne korzystanie z wyposażenia;
2) łazienki z miejscem do prania i suszenia rzeczy osobistych i toalety, w ilości umożliwiającej korzystanie z nich w sposób zapewniający intymność i zgodność z zasadami higieny;
3) miejsce do nauki;
4) miejsce do przygotowywania posiłków, zapewniające odpowiednie warunki do przechowywania i odróbki żywności;
5) wspólną przestrzeń mieszkalną, w której można spożywać posiłki, stanowiące miejsce spotkań i wypoczynku.
Ponadto, układ funkcjonalno - przestrzenny budynku musi zapewniać następujące pomieszczenia:
1) 2 pomieszczenia biurowe;
2) pokój dla wychowawców;
3) pomieszczenie gospodarcze.

Nieruchomość powinna spełniać standardy swobodnego korzystania wychowanków z wyżej wymienionych pomieszczeń.
Łączna powierzchnia nie może być mniejsza niż 710 m2.

W przypadku, gdy budynek nie spełnia powyższych wymagań, musi istnieć możliwość adaptacji do określonych warunków.

Pożądany jest budynek wybudowany w latach 1995 - 2014, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 710 m2, wyposażony w instalację elektryczną, wodno - kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, ewentualnie instalację gazową, teletechniczną, wentylację grawitacyjną. Do lokalu powinien przynależeć garaż bądź miejsce postojowe.
Nieruchomość powinna być ogrodzona z miejscem do rekreacji i możliwością wyodrębnienia placu zabaw dla dzieci.
Budynek musi być wykonany w konstrukcji tradycyjnej, murowanej. Zamontowana stolarka okienna z PCV lub drewniana.
Nieruchomość musi być położona na terenie Powiatu Wyszkowskiego skomunikowana z Miastem Wyszków, komunikacją umożliwiającą łatwy dostęp do szkół. Zalecane jest usytuowanie obiektu na terenie Miasta Wyszkowa.

II. Wymagany termin przekazania nieruchomości wynajmującemu
10 październik 2014 roku.

1. Nieruchomość musi mieć uregulowany stan prawny.
2. Przewidywany czas wynajmu nieruchomości do dnia 31.12.2020 roku z możliwością przedłużenia.

III. Opis sposobu przygotowania oferty

Osoby zainteresowane wynajmem nieruchomości winny złożyć ofertę określającą cenę brutto wynajęcia nieruchomości, w tym cenę brutto za 1 m² oraz koszty ogrzewania obiektu.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1) kopię dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością,
2) mapę umożliwiającą zlokalizowanie nieruchomości,
3) projekt budowlany lub kserokopię rysunków przedstawiających układ funkcjonalno-przestrzenny budynku mieszkalnego,
4) kserokopię opisu technicznego z projektu budowlanego wraz z opisem elementów wykończenia,
5) dokumentację fotograficzną nieruchomości,
6) świadectwo charakterystyki energetycznej budynku,
7) zaświadczenie Burmistrza / Wójta o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
8) pozwolenie na użytkowanie budynku / lokalu,
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na prace adaptacyjne obiektu dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Cenę oferty należy określić zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. poz. 385).

Ofertę należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Aleja Róż 2, w Kancelarii Ogólnej, w terminie do dnia 10.09.2014 r. do godziny 10.00.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić w trwale zamkniętym opakowaniu zaadresowanym:
Zarząd Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Róż 2
07-200 Wyszków
i zawierającym oznaczenie:

„OFERTA NA WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI Z PRZEZNACZENIEM DLA PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ
Nie otwierać przed dniem 10.09.2014 r. godz. 10.15.”

Wymagany termin związania ofertą 40 dni.

Oferenci, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu, zostaną zaproszeni do ustnych negocjacji.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy o wynajęcie lokalu.

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego zastrzega sobie możliwość unieważnienia ogłoszenia bez podania przyczyn.

Procedurę wyboru nieruchomości określi uchwała Zarządu Powiatu Wyszkowskiego.

Podpisanie umowy nastąpi po podjęciu przez Radę Powiatu w Wyszkowie stosownych uchwał.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji pod względem proceduralnym jest p. Jolanta Sędziak – Geodeta Powiatowy, tel. 29 743 59 21 w godz. 8.00 – 16.00.

Dodatkowe informacje o przedmiocie wynajęcia można uzyskać pod numerem telefonu 29 742 85 22 wew. 15 w godz. 8.00 – 16.00.
Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest p. Agnieszka Kacperska.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

  • Foto 1
  • Foto 2
STAROSTWO POWIATU WYSZKOWSKIEGO

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00
wszystkie wydziały czynne są w godz. 8.00-16.00
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (czynny 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 899 razy.

Copyright

© 2012 - 2014 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii
(brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to)