Aktualności

Zawiadomienie

Data umieszczenia:

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku art. z art. 9 ust 2 i ustawy – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz. U. 2017r. poz. 700) Starosta Powiatu Wyszkowskiego wszczyna z urzędu postępowanie w sprawie przejęcia na Skarb Państwa zabudowanej nieruchomości oznaczonej nr działki 3730 o pow. 0,0307 ha. położonej w obrębie Wyszków, gmina Wyszków.

Na nieruchomość tą w Sądzie Rejonowym w Wyszkowie prowadzona jest księga wieczysta OS1W/00052278/5. W dziale II tej księgi jako właściciel wpisana jest Spółka Akcyjna „PRIAMA” z siedzibą w Warszawie.
Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 Kpa stronom przysługuje prawo do czynnego udziału w postępowaniu, zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenia się, co do zebranych dokumentów. W związku z powyższym wzywa się strony do dostarczenia wszelkich dokumentów i dowodów mających znaczenie w tej sprawie.
Jednocześnie informujemy w oparciu o art. 36 Kpa, że sprawa dotycząca przejęcia w/w działki nie może być załatwiona w terminie 1 miesiąca ze względu na skomplikowany charakter i przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Przewidywany termin zakończenia sprawy 30 grudnia 2017r. Stronom służy prawo do wniesienia ponaglenia na podstawie art. 37 Kpa.
Zgodnie z artykułem art. 41 § 1 i 2 Kpa strony postępowania mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w przypadku zaniedbania tego obowiązku, pisma kierowane na dotychczasowy adres uważa się za doręczone.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-18:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (we wtorki czynny 8.00-18.00, pozostałe dni 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 315 razy.

Copyright

© 2012 - 2019 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: ANNA WITKOWSKA, e-mail: a.witkowska@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14