Równy start w przyszłość - wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Powiatu Wyszkowskiego

Foto
 

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, iż w dniu 13 września 2010r. została podpisana Umowa Nr UDA-POKL.09.01.02-14-343/09-00, pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wyszkowskim o dofinansowanie Projektu ”Równy start w przyszłość-wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty służących rozwojowi lokalnemu i zwiększeniu szans życiowych i zawodowych uczniów.
Projekt będzie realizowany w okresie od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r.
Wartość projektu: 819 242,73 PLN
Kwota dofinansowania: 697 106,32 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego:122 136,41 PLN

W projekcie uczestniczyć będzie 367 uczniów z 4 szkół:
- 101 uczniów/uczennic ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie (SOSW),
- 23 uczniów ze Szkoły Filialnej SOSW z siedzibą w DPS dla dzieci w Niegowie,
- 28 uczniów ze Szkoły Filialnej SOSW z siedziba w DPS dla dzieci w Gaju „Fiszorze”,
- 215 uczniów/uczennic z klas II i III uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie (LO).

Zajęcia poprowadzą nauczyciele/ki, instruktorzy, rehabilitanci terapeuci zatrudnieni przez Beneficjenta do realizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Nauczyciele biorący udział w Projekcie, zostaną wyposażeni w materiały ujęte w szczegółowym budżecie projektu w ramach realizowanych zajęć.

- Deklaracja Uczestnika Projektu Równy start SOSW
(plik w formacie .pdf)
- Deklaracja Uczestnika Projektu Równy start LO
(plik w formacie .pdf)
- Regulamin uczestnictwa w projekcie “Równy start w przyszłość-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego"
(plik w formacie .pdf)

Innowacyjne metody nauczania w Powiecie Wyszkowskim
Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, o prowadzeniu wysokiej jakości usług edukacyjnych i atrakcyjnych dla uczniów formach nauczania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie i Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie.

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie otwarto nową salę ćwiczeń chemicznych wyposażoną w tablicę interaktywną, nowoczesne meble laboratoryjne oraz wyciąg chemiczny (dygestorium) a Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie został wyposażony w laptopy, oprogramowanie do prowadzenia zajęć ,aparat fotograficzny, kamerę i skaner dzięki realizacji projektu ”Równy start w przyszłość-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” PO KL 2007-2013 .

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty służących rozwojowi lokalnemu i zwiększeniu szans życiowych i zawodowych uczniów.

Łączna wartość wyposażenia to 55 207,16 PLN w tym tablicy interaktywnej to 13 620,54 PLN .


Dygestoria są podstawowym zabezpieczeniem przed szkodliwymi związkami chemicznymi w laboratorium zgodnie z europejskimi normami PN EN 14175:2004 (U) . Dygestoria w laboratoriach pełnią niezmiernie ważną rolę, stanowią podstawowa ochronę personelu przed szkodliwym działaniem toksycznych, trujących i żrących oparów i pyłów wydzielanych przez używane w laboratoriach substancje.


Uczniowie pracując z tablicą interaktywną są bardziej zainteresowani zajęciami, ponieważ pozwala ona na przeprowadzenie na żywo eksperymentów pokazowych na zajęciach chemii z użyciem np. kamery internetowej (przy pokazie dla całej grupy wszyscy mogą bardzo dobrze obserwować przebieg eksperymentu) – po przeprowadzeniu eksperymentu i zapisie filmu oraz wyników pomiaru można bardzo dokładnie przeanalizować jego przebieg i wyciągnąć wnioski, robiąc notatki na wykresach i stopklatkach, które potem można wydrukować uczniom jako notatki z przeprowadzonych zajęć. Wszystkie działania prowadzone na zajęciach z tablicą są zapisywane automatycznie, co oznacza, że można je wykorzystać w dowolnej chwili na kolejnych zajęciach np. powtórzeniowych w celu uzupełnienia i powtórzenia danej partii materiału na zajęciach wyrównawczych. Wpływa to w sposób zasadniczy na jakość prowadzonych zajęć i na ich efektywność.


W projekcie „Równy start w przyszłość-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego ” uczestniczy 294 uczennice i 212 uczniów , w tym 52 uczennice i 101 uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie oraz 242 uczennice i 111 uczniów z z klas II i III uczęszczających do I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Wyszkowie .

Są to :
dla uczniów/uczennic uczęszczających do szkół przy SOSW w Wyszkowie:
1) Zajęcia pozalekcyjne

- Zajęcia z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej – obsługa komputera,
- Zajęcia z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej – warsztaty dziennikarskie,
- Zajęcia laboratoryjne – poszerzenie umiejętności matematyczno-przyrodniczych, komputerowe wspomaganie rozwoju,
- Arteterapia,
- Zajęcia ruchowe – basen,
- Arteterapia (zajęcia plastyczne),
- Rehabilitacja ruchowa,
- Zajęcia ruchowe – aerobik,
- Psychoedukacja,
- Zajęcia logopedyczne,
- Gimnastyka korekcyjna – zajęcia bierne,
2) Innowacyjne formy kształcenia:
- Dogoterapia,
- Hipoterapia,
- Terapia integracji sensorycznej,
- Trening kompetencji społecznych, doskonalenie umiejętności grafomotorycznych
- Logopedia – alternatywne metody komunikacji,
3) Wyjścia i wyjazdy studyjne:
- Stolarnia,
- Zakład krawiecki,
- Zakład gastronomiczny,
- Gospodarstwo agroturystyczne,
- Biblioteka,
- Kino,
- Restauracja,
- Policja,
- Sklep odzieżowy,
- Muzeum,
- Myjnia samochodowa,
- Sklep spożywczy,
- Straż pożarna,
- Poczta,
- Kwiaciarnia,
- Gospodarstwo agroturystyczne „Pasja” w Skuszenie - Zielona Szkoła,
- Wycieczka nad morze „Wybrzeże zachodnie” - Zielona Szkoła,
4)Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze:
- Korekcja wad wymowy,
- Korekta wad postawy,
- Muzykoterapia,
- Zajęcia w zakresie samoobsługi,
- Zajęcia techniczne,
- Zajęcia w Sali Doświadczania Świata.
dla uczniów/uczennic uczęszczających do I LO w Wyszkowie:
1) Konsultacje z doradcami zawodowymi,
2) Konsultacje indywidualne i grupowe pedagoga szkolnego,
3) Spotkania grupowe z doradcami na temat planowania kariery zawodowej,
4) Indywidualne doradztwo – dyżury nauczyciela w pracowni multimedialnej,
5) Zajęcia wyrównawcze:
- z matematyki dla klas II
- z matematyki dla klas III
- z fizyki dla klas II
- z fizyki dla klas III
- z chemii dla klas II
- z chemii dla klas III
- z języka angielskiego dla klas II
- z języka angielskiego dla klas III
- rehabilitacja metodą stymulacji CUN - metoda PNF – zajęcia indywidualne,
- z matematyki – zajęcia indywidualne,
- z języka angielskiego – zajęcia indywidualne,
- z biologii – zajęcia indywidualne,
- z chemii – zajęcia indywidualne,
6) Zajęcia dodatkowe:
- z rysunku – zajęcia indywidualne,
- zajęcia służące nabywaniu umiejętności społecznych (asertywność),
- grupowy trening antystresowy,
7) Wizyty i wyjazdy studyjne:
- Wyjazd na spektakl teatralny w języku angielskim,
- Zwiedzanie Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej,
- Targi edukacyjne wyższych uczelni,
Na dzień 12 maja br. zakończono realizację 14 zadań .
Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty służących rozwojowi lokalnemu i zwiększeniu szans życiowych i zawodowych uczniów.

Projekt jest realizowany od 01.09.2010 r. do 31.08.2011 r.
Wartość projektu : 819 242,73 PLN
Kwota dofinansowania : 697 106,32 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego :122 136,41 PLN

Prezentacja
(format .ppt)

Lista uczestników SOSzW w Wyszkowie
(format .pdf)

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie (I LO)
(format .pdf)

Informacja o unieważnieniu postępowania
(format .pdf)

Ogłoszenie o wyniku postępowania
(format .pdf)

Zapytanie ofertowe 1
(format .pdf)

Informacja o wyniku postępowania 1
(format .pdf)

Zapytanie ofertowe 2
(format .pdf)

Informacja o wyniku postępowania 2
(format .pdf)

Zapytanie ofertowe tablica interaktywna
(format .pdf)

Wyposażenie sali ćwiczeń pracowni chemicznej
(format .pdf)

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 6956 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14