Zadania

Do zakresu działania Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy, w szczególności:

1. W zakresie geodezji:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjno - kartograficznego,
2) prowadzenie ewidencji gruntów i budynków,
3)prowadzenie rejestru cen wartości nieruchomości,
4) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
5) prowadzenie ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
6) koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
7) zakładanie osnów szczegółowych,
8) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
9) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości,
10)ochrona znaków geodezyjnych,
11)prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie,
12) dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

2. W zakresie gospodarki mieniem powiatu:

1) nabywanie i prowadzenie spraw z zakresu nieruchomości powiatowych,
2) przygotowywanie dokumentacji oraz składanie wniosków o nażycie mienia przez powiat,
3) najem, dzierżawa, sprzedaż, zamiana nieruchomości powiatowych,
4) przedstawianie Zarządowi spraw z zakresu gospodarowania mieniem powiatowym,
5) oddawanie w trwały zarząd nieruchomości jednostkom organizacyjnym powiatu,
6) organizacja przetargów na sprzedaż nieruchomości powiatowych,
7) regulacja stanów prawnych dróg powiatowych.

3. W zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa:

1) sprzedaż, zamiana, oddawanie w najem, bądź dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa,
2) oddawanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa,
3) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
4) wywłaszczenie nieruchomości na cele publiczne,
5) zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
6) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
7) odszkodowanie za grunt przejęty na Skarb Państwa lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku podziału nieruchomości,
8) składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
9) wydawanie decyzji przekształcających prawo wieczystego użytkowania w prawo własności,
10) udział w postępowaniach sądowych dotyczących praw do nieruchomości,
11)zagospodarowanie wspólnot gruntowych,
12)ustalenie gruntów należących do wspólnot gruntowych, wykaz osób posiadających udział we wspólnocie,
13)ochrona gruntów rolnych,
14) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 10434 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14