Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego

Foto
.


Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 1 czerwca 2017 r. Powiat Wyszkowski rozpoczął realizację projektu pn. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY, Poddziałania 10.01.1 EDUKACJA OGÓLNA (W TYM W SZKOŁACH ZAWODOWYCH) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest rozwijanie kompetencji kluczowych i właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy u 168 uczennic i 212 uczniów z terenu Powiatu Wyszkowskiego (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.

Cele szczegółowe:
1. Kształtowanie i rozwijanie umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT u 212 uczniów i 168 uczennic (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.
2. Kształtowanie właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy u 212 uczniów i 168 uczennic (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.
3. Podniesienie umiejętności porozumiewania się w j. angielskim i j. niemieckim przez 212 uczniów i 168 uczennic (w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) w okresie do 30.05.2019 r.
4. Doskonalenie umiejętności 13 nauczycielek i 6 nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
5. Podniesienie kompetencji cyfrowych oraz nauczania metodą eksperymentu 4 nauczycieli i 12 nauczycielek w zakresie korzystania z narzędzi TIK zakupionych do szkół.
6. Zdobycie kwalifikacji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych poprzez ukończenie studiów podyplomowych przez 2 nauczycieli i 1 nauczycielkę.
7. Zwiększenie atrakcyjności kształcenia poprzez nowoczesne doposażenie pracowni przedmiotów w 3 szkołach ponadgimnazjalnych.

Projekt obejmuje 9 zadań:
Zadanie 1. Studia podyplomowe dla 3 nauczycieli i nauczycielek.
Zadanie 2. Kursy/szkolenia/warsztaty dla 16 nauczycieli i nauczycielek.
Zadanie 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z kompetencji kluczowych dla uczniów/uczennic.
Zadanie 4. Warsztaty dla uczniów/uczennic rozwijające podstawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy.
Zadanie 5. Zajęcia specjalistyczne/korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów/uczennic.
Zadanie 6. Wyjazdy edukacyjne dla uczniów/uczennic.
Zadanie 7. Realizacja różnych form rozwijających uzdolnienia dla uczniów i uczennic.
Zadanie 8. Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.
Zadanie 9. Wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć.

W ramach zadania 9 zostaną wyposażone 3 pracownie: pracownia biologiczna w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, pracownia matematyczna w Zespole Szkół w Długosiodle, pracownia matematyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie.

Projekt jest skierowany do 168 uczniów i 212 uczennic, w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczą się i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (ponad 50 % z obszarów wiejskich). Grupę docelową stanowią także nauczyciele, tj. grupa 19 osób (6 M i 13 K) w wieku produkcyjnym pomiędzy 25 a 65 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.06.2017 r do 31.05.2019 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 493 859,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 419 166,20 zł
Wkład UE: 1 195 087,36 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 74 693,00 zł (wkład własny niepieniężny).


W dniu 19 lipca 2017 roku w siedzibie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie została podpisana umowa nr RPMA.10.01.01-14/7360/16-00 o dofinansowanie projektu pn. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X EDUKACJA DLA ROZWOJU REGIONU, Działania 10.1 KSZTAŁCENIE I ROZWÓJ DZIECI I MŁODZIEŻY, Poddziałania 10.01.1 EDUKACJA OGÓLNA (W TYM W SZKOŁACH ZAWODOWYCH) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W imieniu Powiatu Wyszkowskiego umowę podpisali:
Bogdan Mirosław Pągowski – Starosta Powiatu Wyszkowskiego
Adam Mróz –Wicestarosta Powiatu Wyszkowskiego
przy kontrasygnacie Anny Anuszewskiej Skarbnika Powiatu Wyszkowskiego.

Umowa określa warunki przekazywania przez Instytucje Pośredniczącą (Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych) Beneficjentowi (Powiatowi Wyszkowskiemu) dofinasowania na realizacje projektu pn. „Otwarci na świat uczniowie i uczennice szkół i placówek powiatu wyszkowskiego szansą rozwoju dla województwa mazowieckiego” oraz prawa i obowiązki Beneficjenta.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2017 r do 31.05.2019 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 493 859,20 zł
Kwota dofinansowania: 1 419 166,20 zł
Wkład UE: 1 195 087,36 zł
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 74 693,00 zł (wkład własny niepieniężny).

Projekt jest skierowany do 168 uczniów i 212 uczennic, w tym 70 uczniów i 50 uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy uczą się i zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (ponad 50 % z obszarów wiejskich). Grupę docelową stanowią także nauczyciele, tj. grupa 19 osób (6 M i 13 K) w wieku produkcyjnym pomiędzy 25 a 65 lat, zarówno kobiety jak i mężczyźni. Nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym.
Projekt będzie realizowany przez:
1. Starostwo Powiatowe w Wyszkowie
2. Zespół Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Wyszkowie
3. Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie
4. Zespół Szkół w Długosiodle
5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2953 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14