Podsumowanie pracy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie w roku 2022

Data: 24.01.2023 r., godz. 14.02    992
Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem roku pracy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Dane podstawowe:

 • W roku 2022 odbyło się 15 sesji Rady Powiatu w Wyszkowie, w tym 5 nadzwyczajnych Sesji Rady Powiatu. 
 • W 2022 roku Rada Powiatu w Wyszkowie podjęła 62 uchwały
 • Zarząd Powiatu Wyszkowskiego w 2022 roku odbył 54 posiedzeń, na których podjął 179 uchwał własnych.
 • Starosta Powiatu Wyszkowskiego wydał 92 Zarządzeń i 114 upoważnień
 • Ilość zarejestrowanych w kancelarii pism – 37 670  
 • Ilość przesyłek wychodzących ze Starostwa – 27 491

EDUKACJA.png (102 KB)

 

Część oświatowa subwencji ogólnej na 2022 r. wynosiła 48 784 970 zł, w tym w odpowiedzi na przygotowane przez Wydział Edukacji wnioski, część oświatowa subwencji ogólnej została zwiększona w ciągu roku o:

 • 94 230 zł – z tytułu realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku;
 • 202 177 zł – z tytułu zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku;
 • 370 336 zł - z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych;
 • 15 000 zł - z tytułu finansowania doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

Reasumując subwencja oświatowa dla Powiatu Wyszkowskiego w roku 2021 wynosiła 44 558 689 zł, natomiast w roku 2022 po zwiększeniach wyniosła 49 451 713 zł, co daje wzrost o 11%, czyli ponad czterokrotnie więcej niż wzrost subwencji krajowej, która to w roku 2022 wg. MEiN była wyższa o 2,5%.

W 2022 r. pozyskano dodatkowe środki na cele oświatowe, w tym:

 • 277 250 zł - na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem”, w ramach którego wsparcie otrzymuje 49 dzieci z terenu Powiatu Wyszkowskiego wraz z rodzinami;
 • 48 000 zł - w ramach Przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej, przeznaczone zostały na dofinansowanie wycieczek szkolnych. Uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Wyszkowski zwiedzali punkty edukacyjne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. Całkowity koszt wycieczek wyniósł 84 343 zł;
 • 156 750 zł - dotacje od innych podmiotów wynikającą z zawartych porozumień na powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych;
 • 28 000 zł - program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli 
  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna tablica", całkowity koszt zadania – 35 000 zł;
 • 86 600 zł - dotacja celowa na realizację zadania polegającego na zakupie pakietu ubiorczego ucznia OPW;
 • 26 337,46 zł - dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe;
 • 19 578 zł - dotacja przedszkolna;
 • 199 875 zł – Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie wsparcia międzysektorowego dzieci, uczniów i rodzin na poziomie powiatowym, którym to objęto w Powiecie Wyszkowskim 208 uczniów i 417 dzieci, w trakcie badania udało się zebrać informacje od ponad 657 respondentów.
 • 1 998 991,20 zł – ogólna wartość projektu „Dobre kompetencje – lepszy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałania 10.3.1 „Doskonalenie zawodowe uczniów” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W projekcie uczestniczy 200 uczniów i 45 nauczycieli z 4 wyszkowskich szkół zawodowych: Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Nr 1 w Wyszkowie oraz Technikum Nr 2 i Szkoły Branżowej I Stopnia w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.

W 2022 r. wydano:

 • 56 skierowań uczniów do kształcenia w szkołach specjalnych zgodnie z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • 18 skierowań nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych zgodnie z postanowieniami Sądu Rejonowego w Wyszkowie oraz wskazaniami Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Przeprowadzono 8 postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, w efekcie czego wydano 8 aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Przedłożono:

 • 25 Uchwał Zarządu Powiatu Wyszkowskiego;
 • 5 Uchwał Rady Powiatu w Wyszkowie;
 • 4 Zarządzenia Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wyszkowski uczyło się 2 848 uczniów, w tym 263 w szkołach specjalnych (szczegółowo liczebność z uwzględnieniem typów szkół, specjalności i poziomów kształcenia obrazują poniższe tabele - do pobrania). W szkołach i placówka oświatowych zatrudnionych było 330 nauczycieli, w tym 236 dyplomowanych, 53 mianowanych, 
38 kontraktowych i 3 stażystów. 

LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH SPECJALNYCH w roku szk. 2021/2022

Stan organizacyjny poszczególnych szkół z uwzględnieniem liczebności oddziałów w roku szkolnym 2021/2022

LICZBA UCZNIÓW W SZKOŁACH SPECJALNYCH w bieżącym roku szk. 2022/2023

Stan organizacyjny poszczególnych szkół z uwzględnieniem liczebności oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

Nauczyciele wg stopni awansu zawodowego w roku szkolnym 2021/2022

Wspólnie z dyrektorami jednostek przeprowadzono rekrutację do 8 dodatkowych oddziałów z uwagi na podwójny rocznik uczniów kończących klasy ósme (23 odziały klas pierwszych w roku 2020/21 i 31 w roku 2022/23). Łącznie w roku 2022 do Wydziału Edukacji wpłynęło 1 215 spraw.

 

POMOC PRAWNA.png (114 KB)

 

W 2022 r. w punktach udzielono łącznie 819 porad prawnych i obywatelskich, w tym:
a) 118 porad udzielono w ramach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
b) 701 porad udzielono w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym:

 • 396 porady w punkcie prowadzonych przez Stowarzyszenie Rodzin Dzieci z Zaburzeniami Rozwoju „Bądźmy w Kontakcie”,
 • 305 porady w punkcie, w których pomoc prawną udzielają radcy prawni i adwokaci wskazani przez OIRP i ORA.

ORGANIZACJE.png (110 KB)

 

Wydatkowano kwotę 220.790 zł, w tym:

a) podpisano 12 umów na realizację zadań w trybie małych grantów na łączną kwotę 
40.000 zł,

b) podpisano 19 umów na realizację zadań w trybie konkursowym na łączną kwotę 
170.000 zł, w tym:

 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 41.900 zł,
 • w zakresie turystyki i krajoznawstwa – 10.000 zł,
 • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 3.100 zł,
 • w zakresie pomocy społecznej – 50.000 zł,
 • w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych – 55.000 zł,
 • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – 15.000 zł,
 • w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 15.000 zł.

Wydano 19 zaświadczeń o wpisie do ewidencji UKS prowadzonej przez Starostę Powiatu Wyszkowskiego.
Zarejestrowano 7 stowarzyszeń zwykłych, 1 kluby sportowe, ujęto w ewidencji Starosty 1 stowarzyszenia zarejestrowane w KRS.

SPORT.png (96 KB)

 

Wydział Promocji i Rozwoju w 2022 r. był organizatorem i współorganizatorem wielu wydarzeń i imprez o charakterze kulturalnym, promocyjnym i sportowym, o to niektóre z nich:

 • uczniowie Szkół Podstawowych i Szkół Średnich z terenu Powiatu Wyszkowskiego wzięli udział łącznie w 47 zawodach rozgrywanych w ramach Powiatowych Igrzysk Sportowych,
 • rozegrane zostało łącznie 16 kolejek w ramach Powiatowej Ligi Piłki Siatkowej i Powiatowej Ligi Piłki Nożnej,
 • współorganizacja IX Biegu Konstytucji 3 Maja w Brańszczyku, Wyścigu Kolarskiego Grand Prix po Ziemi Wyszkowskiej, Eliminacji Strefowych do XIX Mistrzostw Województwa Mazowieckiego w Halowej Piłce Nożnej Strażaków, SL6 Cup 2022 – Turniej Eliminacyjny 
  Do Mistrzostw Polski SuperLiga6, Turniej Bocce o Puchar Starosty Powiatu Wyszkowskiego, XI Zawodów Strzeleckich o Puchar Starosty i Szefa WCR w Wyszkowie,
 • po raz pierwszy odbył się Powiatowy Test Coopera, czyli próba wytrzymałościowa polegająca na nieprzerwanym 12-minutowym biegu opracowana przez amerykańskiego lekarza Kennetha H. Coopera,
 • uczniowie z terenu Powiatu Wyszkowskiego mieli możliwość zgłębienia świata sportu i zapoznania się z polskimi Mistrzami Olimpijskimi min. podczas: spotkania „Sport jest jeden” z Rafałem Wilkiem; XXVIII Ceremonii Olimpijskiej Międzynarodowego Dnia Sportu na rzecz Rozwoju i Pokoju oraz Dni Olimpijczyka „Igrzyska Nadwiślańskie 2012”, na której obecni byli medaliści Katarzyna Woźniak Niedźwiecka, Zygfryd Kuchta, Władysław Zieliński, Kazimierz Czarnecki, Dariusz Goździak; odwiedzin mobilnej wystawy  Ministerstwa Sportu i Turystyki w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie - „Panteon sportu – najpiękniejsze chwile zapisane w pamięci polskich kibiców”.

KULTURA.png (106 KB)

 

Wydział Promocji i Rozwoju był organizatorem oraz współorganizatorem szeregu imprez kulturalnych i patriotycznych, min.: XXII Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek – edycja online, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, 83. rocznicy pobytu majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie, Przysięgi Żołnierzy 5 MBOT w Wyszkowie, 102. Rocznicy Bitwy Warszawskiej - Święto Wojska Polskiego, Dożynek Powiatowo-Gminnych 2022 w Rząśniku, 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, „Wyszkowskiego Września 1939”, 10-lecia OSP Gulczewo, XXIX Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”, Jasełek Plenerowych w Brańszczyku, Dwuczęściowego widowiska historycznego „Zrzut Cichociemnych Hieronim Dekutowski, ZAPORA” i „Obława w Jurgach”.

Do siedziby Starostwa wpłynęło blisko 500 prac plastycznych w ramach konkursów: „Zaprojektuj oficjalną kartkę Bożonarodzeniową Powiatu Wyszkowskiego” i „Ilustracje do polskich pieśni patriotycznych”. Ponadto Powiat był współorganizatorem konkursu plastycznego KRUS „Bezpiecznie na wsi mamy. Bo ryzyko upadków znamy”.

Delegacja Powiatu Wyszkowskiego uczestniczyła w spotkanie samorządowców związanych z postaciami polskich kryptologów w Poznaniu, zorganizowanym z okazji przypadającej w minionym roku 90. rocznicy złamania szyfru Enigmy.

Przy współpracy z Nadleśnictwem Wyszków grupa dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. M. Konopnickiej w Wyszkowie i Szkoły Specjalnej w Brańszczyku miała możliwość wzięcia udziału w akcji „Sadzenie lasu”.

13 przedsięwzięć zostało objętych Patronatem Starosty Powiatu Wyszkowskiego.

Przy realizacji zadań w roku 2022 Wydział Promocji i Rozwoju współpracował m.in. z:

 • gminami Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wyszków, Zabrodzie,
 • Wojewodą Mazowieckim i Samorządem Województwa Mazowieckiego,
 • Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Brańszczyku, Urzędem Gminy w Rząśniku, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Somiance, Wyszkowskim Ośrodkiem Kultury Hutnik, Wyszkowskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 
 • Stowarzyszenie na rzecz Gminy Zabrodzie "Bractwo Zabrodzkie", Związek Piłsudczyków RP Okręg Nadbużański Koło w Wyszkowie, Klubem „2012”, UKS Volley,
 • jednostkami organizacyjnymi powiatu wyszkowskiego i gmin wchodzących w skład powiatu (biblioteki, placówki oświatowe, szkoły),
 • Państwową Strażą Pożarną w Wyszkowie oraz jednostkami ochotniczych straży pożarnych działających na terenie powiatu,
 • Powiatową Komendą Policji w Wyszkowie,
 • Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wyszkowie,
 • lokalnymi twórcami i artystami.

SPRAWY SPOŁECZNE.png (113 KB)

 

W 2022 r. wydano 7 decyzji za sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy, prowadzono 62 postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

W 2022 roku, zgodnie z zadaniami określonymi w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie Wydział Promocji i Rozwoju prowadził także sprawy z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia, ściśle współpracował z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, domami pomocy społecznej na terenie naszego powiatu, aptekami. Wydział Promocji i Rozwoju realizował także Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, przygotował i nadzorował rozkład pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu Wyszkowskiego.

W roku szkolnym 2021/2022 Powiat Wyszkowski przystąpił do IV Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Czerniaka. Organizatorem Programu było Studenckie Koło Naukowe ONKOMA przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie – Państwowym Instytucie Badawczym działając we współpracy z Akademią Czerniaka – sekcją naukową Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Program realizowany był w szkołach: I Liceum Ogólnokształcące im. C. K. Norwida w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Kopernik w Wyszkowie, Zespole Szkól Nr 1 im. M. Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. M. Konopnickiej w Wyszkowie, Zespole Szkół Nr 3 im. J. Kochanowskiego w Wyszkowie, Zespół Szkół w Długosiodle.

 

GOSPODARKA.png (115 KB)

 

Do zadań realizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, należy gospodarowanie mieniem Powiatu oraz gospodarka nieruchomościami Skarbu Państwa w szczególności:

a) wywłaszczanie nieruchomości na cele publiczne,

b) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,

c) regulowanie stanów prawnych nieruchomości (w tym dróg), 

d) nabywanie nieruchomości,

e) oddanie w wieczyste użytkowanie i trwały zarząd,

f) najem, dzierżawa, sprzedaż, zamiana nieruchomości,

g) ustalenie odszkodowania za grunt przejęty na Skarb Państwa lub na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego pod drogi w wyniku podziałów nieruchomości,

h) wydawanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej,

i) opiniowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych,

j) zadania z zakresu ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych.

W roku 2022 Wydział GG przedłożył 73 sprawy Zarządowi Powiatu w tym zostały podjęte:

 • 5 uchwał dotyczących wypłaty odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenie dróg powiatowych 
 • 4 uchwały dotyczących oddania w najem nieruchomości
 • 2 uchwały dotyczących dzierżawy 
 • 3 uchwały dotyczące użyczenia nieruchomości 

Ilość spraw/zadań/zdarzeń/zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu gospodarki nieruchomościami roku 2022.

 

GEODEZJA.png (105 KB)

 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami realizuje zadania wskazane w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990) i na jej podstawie wykonuje zadania organu administracji geodezyjnej i kartograficznej przy pomocy funkcjonującego w ramach wydziału Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Działania podejmowane w Wydziale nastawione są na tworzenie i modernizację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, cyfryzację danych i zwiększenie dostępności e-usług.

Do głównych zadań z zakresu Prawa geodezyjnego i kartograficznego należy:

a) prowadzenie dla obszaru powiatu baz danych:

 • ewidencji gruntów i budynków,
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
 • bazy danych rejestru cen nieruchomości,
 • bazy szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • bazy obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000;

b) prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;

c) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami wykonuje również zadania związane z przygotowaniem licznych sprawozdań, w tym:

 • sprawozdania z wykonania budżetu,
 • sprawozdania dotyczące planowania i wykonania dotacji celowych (kwartalne oraz roczne),
 • sprawozdania dotyczące ilości zadań wykonanych na podstawie Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • monitoring wykonania umów.

W roku 2022 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, przyjął do realizacji 483 wnioski dotyczące wydania wypisu lub wyrysu z rejestru ewidencji gruntów oraz 1714 wniosków o udostepnienie materiałów PZGiK (53 %), które wpłynęły w wersji elektronicznej z wykorzystaniem geoportalu prowadzonego dla powiatu wyszkowskiego.  

Z 3385 operatów technicznych zarejestrowanych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 100 wpłynęło w wersji papierowej, pozostałe 3285 w wersji elektronicznej. 

W wyniku udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie przepisów Ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych w 2022 r. wykonano:

 • modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 143504_2 Somianka obręb ewidencyjny 0017 Somianka, w wyniku której ustalone zostały granice dla 1173 działek;
 • modernizację ewidencji gruntów i budynków jednostki ewidencyjnej 143502_2 Długosiodło obręb ewidencyjny 0018 Małaszek, 0026 Plewki, 0033 Stare Suski, 0036 Wólka Piaseczna - I etap. Prace zostaną ukończone w 2023 r. i obejmują ustalenia dla 1910 działek.
 • cyfryzację danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 250 000 stron dokumentów uzasadniających wpisy do EGiB. 

Liczba spraw/zadań/zdarzeń/zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z zakresu geodezji i kartografii w roku 2022.

Łączna liczba spraw/zadań/zdarzeń/ zrealizowanych przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2022 r. wynosi 55 048.

 

ORGANIZACJA PRACY.png (106 KB)

 

W roku 2022:

 • Dostosowano budynek Starostwa Powiatowego do przepisów przeciwpożarowych (zadanie realizowano wspólnie z Gminą Wyszków).
 • Dokonano modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego w Wyszkowie (zadanie realizowano wspólnie z Gminą Wyszków).
 • Uzyskano dofinansowanie na realizuję przedsięwzięcia grantowego pn.: „Wykonanie zadań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Wyszkowie” w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” 
  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, wartość projektu – 255 276,98 zł, wysokość dofinansowania – 204 221,29zł.
 • Zakupiono dwa samochody osobowe dla Powiatu Wyszkowskiego za kwotę 131 000 zł (w tym jeden przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie).
 • Przeprowadzono szkolenie bhp wstępne i okresowe dla pracowników Starostwa 
  oraz nt. „Instrukcji kancelaryjnej oraz JRWA”.
 • Rozbudowano systemu kamer dla Wydziału Komunikacji przy ul. Świętojańskiej w Wyszkowie.

KOMUNIKACJA.png (109 KB)

 

W 2022 roku Wydział Komunikacji realizował zadania wynikające z:

 • ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
 • ustawy o kierujących pojazdami, 
 • ustawy o transporcie drogowym,
 • oraz ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Ogółem w Wydziale Komunikacji:

 • wydano 8591 decyzji o rejestracji pojazdu,
 • wydano 9127 dowodów rejestracyjnych,
 • wydano 1773 kart pojazdu,
 • wydano 5992 decyzji o rejestracji czasowej pojazdu,
 • wydano 1089 decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu,
 • przyjęto 4508 zawiadomień o zbyciu pojazdu,
 • wydano 27 decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych w pojeździe oraz o wyrażeniu zgody na wykonanie i umieszczeniu tabliczki znamionowej zastępczej, z powodu zatarcia lub sfałszowania cechy identyfikacyjnej, utraty lub nieczytelności tabliczki znamionowej,
 • przeprowadzono 835 postępowań w sprawie nałożenia kary z art. 140mb, na łączną kwotę 234 695,00 zł, 
 • wpisano do ewidencji 1 instruktora nauki jazdy,
 • wydano 1 decyzję o skreśleniu instruktora nauki jazdy,
 • wpisano do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Stacji Kontroli Pojazdów - 2 SKP,
 • wpisano do rejestru działalności regulowanej w zakresie prowadzenia Ośrodków Szkolenia Kierowców – 1 OSK,
 • wydano 1623 Profili Kandydata na Kierowcę,
 • wydano 2035 praw jazdy,
 • złożono 3254 zamówień na prawo jazdy do PWPW,
 • wydano 1070 kart kwalifikacji kierowcy (KKK),
 • wydano 28 międzynarodowych praw jazdy,
 • wydano 2 decyzje o skierowaniu na badanie lekarskie,
 • wydano 127 informacji o obowiązku poddania się badaniom lekarskim, psychologicznym i kursowi reedukacyjnemu,
 • wydano 55 decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy,
 • wysłano do Komendy Wojewódzkiej Policji 31 zawiadomień o cofnięciu uprawnień,
 • wysłano do Komendy Wojewódzkiej Policji 19 zawiadomień o przywrócenie uprawnień,
 • wydano 139 decyzji o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami,
 • wydano 44 decyzji o wydaniu/przedłużeniu zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym,
 • dokonano wymiany na polski dokument 18 zagranicznych praw jazdy,
 • wydano 11 zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/rzeczy,
 • wydano 15 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
 • wydano 11 licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy,
 • wydano 3 wypisów z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego 
  w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą,
 • ponadto na biurze podawczym Wydziału Komunikacji przyjęto około 7000 pism.

Ponadto w zakresie Ośrodków Szkolenia Kierowców, Stacji Kontroli Pojazdów i przedsiębiorców transportu drogowego przeprowadzono:

 • 15 kontroli OSK (w tym 7 kontroli infrastruktury OSK na wniosek innych urzędów),
 • 13 kontroli SKP.

Powiat Wyszkowski był organizatorem 3 linii użyteczności publicznej na trasach:

 • Udrzyn – Brańszczyk – Wyszków (przez Porębę, Budykierz),
 • Rząśnik – Wyszków,
 • Wyszków – Somianka – Wyszków (przez Popowo Kościelne, Barcice). 
 •  

INWESTYCJE I DROGI.png (99 KB)

 

Do Wydziału Inwestycji i Dróg Publicznych należy realizacja i koordynacja realizacji zadań obejmujących m.in.:

 • inwestycje – drogowe, kubaturowe i inne w zakresie: planowania, przygotowania materiałów do udzielenia zamówień publicznych, przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowania zewnętrzne, opracowania dokumentacji projektowych, wykonawstwa robót, nadzorów, współpracy z JST, procedur formalno-prawnych, rozliczeń,
 • remonty i konserwację infrastruktury drogowej,
 • bieżące utrzymanie dróg, w tym m. in. utrzymanie czystości, wykaszanie pasów drogowych, konserwację zieleni i wycinkę drzew, usuwanie i utylizację padłych zwierząt,
 • zimowe utrzymanie dróg, w tym m.in. odśnieżanie i posypywanie dróg i chodników,
 • odnowę i konserwację oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz urządzeń BRD,
 • administrację drogową, w tym m.in. wydawanie decyzji i zezwoleń należących do właściwości zarządcy drogi, okresowe kontrole infrastruktury drogowej i pomiary natężenia ruchu.

W roku 2022:

1. Modernizacje dróg: 4 429,31 m 

(rozbudowy/budowy/przebudowy/remonty)                             

w tym:

 • DP 4408W – ul. Daszyńskiego w Wyszkowie - 247,30 m (gm. Wyszków)
 • DP 4408W w m. Porządzie - 1.804,28 m (gm. Rząśnik)
 • DP 4421W w m. Mostówka - 1.567,73 m (gm. Zabrodzie)
 • DP 4402W Nowa Pecyna – Długosiodło – Etap I - 525,00 m (gm. Długosiodło)
 • DP 4402W Nowa Pecyna- Długosiodło – Etap II  285,00 m (gm. Długosiodło)

2. Ciągi pieszo-rowerowe: 3 067,50 m

w tym:

 • wykonane w ramach modernizacji dróg - 3 067,50 m

3. Chodniki: 1 520,50 m

w tym:

 • wykonane w ramach modernizacji dróg - 1 202,50 m
 • wykonane jako odrębne zadania: 318 m
 • wykonane przez Powiat 318 m 

4. Obiekty kubaturowe: HALA przy CEZiU „Kopernik” o kubaturze całkowitej wraz z łącznikiem: 20.727,26 m3. W roku 2022 wykonano 50% robót.

5. Roboty związane ze zmianą stałej organizacji ruchu i BRD: 12 miejsc

w tym:

 • Przejścia dla pieszych wraz doświetleniem - 5 miejsc    
 • Przejścia dla pieszych - 3 miejsca            
 • Progi zwalniające - 4 miejsca

6. Naprawy odcinkowe dróg: 1 odcinek 

7.Dokumentacje projektowe zlecone przed rokiem 2022, odebrane w roku 2022:

 • Drogowe - 4 

8. Dokumentacje projektowe zlecone i odebrane w roku 2022:

 • Drogowe - 1   
 • Drogowe koncepcyjne - 4
 • Zmiany SOR i BRD - 4
 • Kubaturowe - 0
 • Inne - 1

9. Dokumentacje projektowe zlecone w roku 2022, do wykonania w latach następnych:

 • Drogowe - 1 
 • Drogowe koncepcyjne - 0
 • Zmiany SOR i BRD - 0
 • Kubaturowe - 0
 • Inne - 0

10.  Dokumentacje projektowe zlecone przed rokiem 2022, do wykonania w latach następnych:

 • Drogowe - 1  
 • Drogowe koncepcyjne - 0
 • Zmiany SOR i BRD - 0
 • Kubaturowe - 0
 • Inne - 0

OGÓŁEM: 

Dokumentacje odebrane, realizowane i zlecone w roku 2022 to łącznie 16 opracowań projektowych, obejmujących swoim zakresem:

 • 32 077,96 km odcinków dróg 
 • 33 4 zmiany SOR i BRD 

11.  Decyzje i zezwolenia administracyjne: 557

12.  Uchwały Rady Powiatu: 2

13.  Uchwały Zarządu Powiatu: 20

14.  Przygotowane materiały do wniosków o dofinansowanie inwestycji: 3

15.  Przygotowane i złożone wnioski o wydanie pozwoleń na budowę/decyzji ZRID: 5

16.  Uzyskane pozwolenia na budowę/decyzje ZRID : 4

17.  Przygotowane i skutecznie dokonane 

Zgłoszenia wykonania robót budowlanych: 5

18.  Uzyskane zezwolenia na użytkowanie: 1

19.  Uzyskane zezwolenia Ministra Cyfryzacji na odstępstwo od budowy kanału technologicznego: 3

 

SRODOWISKO I ROLNICTWO.png (104 KB)

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Wyszkowie realizuje zadania Starosty jako organu ochrony środowiska. Prowadzi sprawy związane z gospodarką wodną, leśną i łowiecką, ochroną przyrody, ochronną powietrza, gospodarką odpadami, rybactwem śródlądowym i geologią, a także opiniowaniem inwestycji, uzgadnianiem projektów i innymi zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Zestawienie zrealizowanych zadań w 2022 roku w formie tabeli - kliknij by pobrać

Ponadto, w wydziale Środowiska i Rolnictwa zrealizowano:

 • Współpracę z Nadleśnictwem Drewnica i Nadleśnictwem Wyszków w zakresie nadzoru 
  nad gospodarką leśną w lasach niebędących własnością Skarbu Państwa na powierzchni 8032,0061 ha - między innymi zawarcie porozumień na kwotę 149.039,87 zł, uzgodnienia dotyczące Uproszczonych Planów Urządzenia Lasów. 
 • Współpracę z Zarządami Zlewni w Dębem, Sokołowie Podlaskim, Ostrołęce 
  oraz Regionalnymi Zarządami Gospodarki Wodnej w Warszawie, Lublinie, Białymstoku PGW Wody Polskie w sprawie postępowań dotyczących udzielenia pozwoleń wodnoprawnych.
 • Współpracę ze spółkami wodnymi działającymi na terenie Powiatu Wyszkowskiego oraz Związkiem Spółek Wodnych w Wyszkowie.
 • Współpracę z Polskim Towarzystwem Leśnym dotyczącą kontynuacji wykonania zabiegów ochronnych na kasztanowcach białych rosnących w pasie drogowym przy Alei Wolności w Wyszkowie – zamontowano 57 pułapek feromonowych.
 • Podpisano 9 umów dzierżawy na nowe obwody łowieckie w powiecie wyszkowskim - w związku z podjęciem Uchwały Nr 4/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie podziału województwa Mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.
 • Współpracę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie wypłaty ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych na kwotę 227.591,00 zł.
 • Współpracę z gminami, nadleśnictwami i Powiatowym Lekarzem Weterynarii z zakresu profilaktyki weterynaryjnej i upowszechniania higieny pozyskiwania produktów zwierzęcych w sprawach dotyczących ptasiej grypy, Afrykańskiego Pomoru Świń, szczepień ochronnych lisów.
 • Współpracę z gminami w sprawach wycinek drzew na gruntach gminnych, powiatowych i Skarbu Państwa.
 • Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska Delegatura w Ostrołęce - przeprowadzanie wspólnych kontroli instalacji, miejsc magazynowania odpadów przed wydaniem zezwolenia z zakresu gospodarowania odpadami.
 • Współpraca z Powiatową Państwową Strażą Pożarną w Wyszkowie w postępowaniach w zakresie wydawania zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Przeprowadzono procedurę ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych położonych na terenie powiatu wyszkowskiego na rok 2023.
 • Wprowadzono wnioski i decyzje do publicznie dostępnego wykazu danych informacji o środowisku (EKOPORTAL).
 • Kontynuacja procedury sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów dla gminy Brańszczyk (22 obrębów ewidencyjnych).
 • Kontynuacja procedury sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów dla gminy Somianka (30 obrębów ewidencyjnych).
 • Rozpoczęto procedurę sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów i inwentaryzacji stanów lasów dla gminy Zabrodzie (23 obrębów ewidencyjnych).
 • Przygotowywanie i przesyłanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Przygotowanie i przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosków o nadanie odznaki honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”.
 • Wpisano dane do bazy KOBIZE oraz Platformy sprawozdawczej POP województwa mazowieckiego.
 • Przeprowadzono postępowanie ofertowe w sprawie wyboru wykonawcy pomiarów hałasu. Zlecono firmie Sonitech s.c., ul. Sieczna 70/12, 03-290 Warszawa wykonanie pomiarów emisji hałasu pochodzącego od ruchu pojazdów po drodze krajowej nr 62 w Pustych Łąkach, gmina Wyszków oraz w Rybienku Nowym, gmina Wyszków w jednym punkcie pomiarowym w porze dziennej i nocnej metodą pomiarów ciągłej rejestracji 
  w czasie odniesienia T.
 • Wystąpiono na podstawie art. 4 w zw. z art. 15 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329) do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce a Starostą Powiatu Wyszkowskiego przez wskazanie Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ostrołęce jako organu właściwego do załatwienia sprawy dotyczącej rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie pomiarów hałasu.
 • Zebrano dane i przesłano zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych ministrowi właściwemu do spraw energii informacje dotyczące liczby oraz procentowego udziału pojazdów elektrycznych bądź napędzanych gazem ziemnym w użytkowanej flocie pojazdów.
 • Przekazywanie Marszałkowi Województwa Mazowieckiego przez platformę e-puap kopii wszystkich wydawanych decyzji w zakresie gospodarowania odpadami. 

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE.png (117 KB)

 

Referat ds. pozyskiwania środków zewnętrz i zamówień publicznych w roku 2022: 

 • złożył 14 wniosków o dofinansowanie na zadania, których łączna wartość wynosi 69 953 606,32 zł,
 • do dnia 31.12.2022 r. umowy z jednostkami dotującymi zostały podpisane na kwotę 25 565 468,40 zł, z czego dofinansowanie wyniosło 20 651 748,04 zł, 
 • na zadania drogowe Powiat Wyszkowski uzyskał dofinansowanie w kwocie 23 202 043,37 zł,
 • zrealizowano zadania na łączną kwotę 19 663 015,48 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 12 157 251,34 zł, 
 • czeka na rozstrzygnięcie 4 naborów,
 • ogłosił 23 postępowania przetargowe.

Od 2022 roku referat realizuje największą inwestycję Powiatu Wyszkowskiego tj. Budowę hali sportowej przy CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie, której łączna wartość wynosi 18 237 909,20 zł. Zadanie dofinansowane jest z 3 źródeł: 

 • PROGRAM RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH – 11 263 500,00 zł
 • Ministerstwo Sportu – 3 000 000,00 zł 
 • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  - 1 267 958,00 zł

W 2022 roku w związku z zapewnieniem pomocy obywatelom Ukrainy w Referacie zostało podpisanych 138 umów z podmiotami prywatnymi z gmin terenu Powiatu Wyszkowskiego oraz Gminą Brańszczyk, Rząśnik, Somianka na kwotę ok. 4 708 043,24 zł. Środki na pokrycie wydatków związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy przekazał Wojewoda Mazowiecki.

RZECZNIK KONSUMENTÓW.png (105 KB)

 

Zapewnia dostęp do bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie indywidualnej ochrony interesów konsumenckich. Rzecznik konsumentów prowadzi również na rzecz zainteresowanego konsumenta czynności wyjaśniające oraz zmierzające do polubownego zakończenia sporu w przypadku naruszenia interesów konsumenckich. Powiatowy Rzecznik Konsumentów w roku 2022 realizował swoje uprawnienia poprzez osobiste, telefoniczne, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej konsultacje prawne wystąpienia pisemne do przedsiębiorców. 

W 2022 roku Powiatowy Rzecznik Konsumentów udzielał wsparcia poprzez:

 • Ustne porady konsumenckie – 195
 • Pisemne wystąpienia dot. spraw konsumenckich – 52 (w tym 13 emailem)
 • Pomoc przy pisaniu pism procesowych dla konsumentów (pozwy, sprzeciwy od pozwów, inne pisma procesowe) – 3
 • Wystąpienia do konsumentów oraz sądu - korespondencja poprzez pocztę elektroniczną (m.in. udzielanie informacji prawnych, przygotowywanie i przesyłanie treści pism przygotowanych bądź konsultowanych dla konsumentów, zapytania do sądu w sprawach toczących się, konsultowanie działań konsumentów jakie podejmowali samodzielnie) -165
 • Pomoc w pisaniu pism i reklamacji – 24
 • Ustne porady niekonsumenckie – 25

W sumie: udzielono rejestrowanego wsparcia 439 razy, realizowanego w wymiarze czasu pracy ½ etatu (w wyliczeniu nie zostały zawarte czynności dot. analizy przepisów, orzecznictwa, interpretacji prawnych).

ZESPÓŁ DS. NIEPEŁNOSPRWANOŚCI.png (120 KB)

 

Zespół wykonuje zadania wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie orzekania mieszkańców Powiatu Wyszkowskiego o:

 • niepełnosprawności dla dzieci w wieku do 16 roku życia;
 • stopniu niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia;
 • wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających ważne orzeczenie organów rentowych ZUS.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie w 2022 roku wydał:

 • 1076 orzeczeń o stopniu niepełnosprawności
 • 189 orzeczenia o niepełnosprawności

w sumie wydano 1265 orzeczeń oraz: 

 • 141 legitymacji osoby niepełnosprawnej
 • 131 kart parkingowych

W 2022r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wyszkowie zarejestrował 1417 wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

OBRONA CYWILNA.png (111 KB)

 

W 2022 roku Starosta Powiatu Wyszkowskiego:

a) zatwierdził:

 • 437projekty czasowej organizacji ruchu,
 • 51 projektów stałej organizacji ruchu;

b) wydał:

 • 24 zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych kat. II,
 • 11 zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;

c) realizował zadania prowadzenia postępowań na podstawie art. 130a ustawy Prawo 
o ruchu drogowym (usunięto na parking strzeżony):

 • 50 pojazdów osobowych,
 • 5 pojazdów ciężarowych.
 • 8 decyzji za usuwanie i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym.

Przeprowadzono 42 kontrole dróg powiatowych i gminnych (wydano 52 zalecenia uzupełnienia nieprawidłowości).

Podczas przeprowadzonej w 2022 roku Kwalifikacji Wojskowej wydano 377 orzeczeń (decyzji) Powiatowej Komisji Lekarskiej.

AB.png (107 KB)

 

W 2022 roku Wydział Architektoniczno-Budowlany realizował zadania w imieniu Starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej wynikające z ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych.

Ogółem do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego wpłynęło:

 • 867 wniosków o pozwolenie na budowę,
 • 86 zgłoszeń z projektem budowlanym,
 • 631 zgłoszeń zamiaru budowy lub wykonania innych robót budowlanych,
 • 18 zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, 
 • 54 wnioski o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, które zostały przekazane do Ministra Rozwoju i Technologii,
 • 23 wnioski o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID.

Ponadto w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym wydano:

 • 816 decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • 22 decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID,
 • 40 decyzji przenoszących pozwolenie na budowę,
 • 17 zaświadczeń o samodzielności lokali,
 • udzielono 56 zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, na podstawie upoważnienia Ministra Rozwoju i Technologii, 
 • zarejestrowano 570 dzienników budowy.

W 2022 r. wpłynęły 24 odwołania od decyzji Starosty Powiatu Wyszkowskiego do Wojewody Mazowieckiego (w tym 7 odwołań od decyzji z 2021 r.):

 • 11 decyzji zostało uchylonych (w tym 4 z 2021 r.),
 • 9 decyzji utrzymano w mocy przez organ wyższego stopnia (w tym 3 z 2021 r.),
 • 4 odwołania są w trakcie rozpatrywania.

Sprawy załatwiano w terminach wynikających z przepisów Prawa budowlanego. Nie stwierdzono przypadku naruszenia prawa powodującego w konsekwencji stwierdzenie nieważności decyzji wydawanych w imieniu Starosty oraz naruszenia przepisów w zakresie przekroczenia obowiązujących terminów co do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.   

Ilość spraw załatwianych przez Wydział AB w 2022 r. w rozbiciu na poszczególne czynności oraz w porównaniu z rokiem ubiegłym.