TERMINY I SPOSÓB REKRUTACJI - ROK SZKOLNY 2023/2024

Liczba odwiedzających: 1758

Nabór kandydatów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 w powiecie wyszkowskim, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzony będzie w systemie elektronicznym.  Nabór rusza  15 maja 2023 roku.

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest rejestracja - założenie osobistego konta w  Systemie Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji na stronie internetowej: https://wyszkow.edu.com.pl

Drogi Ósmoklasisto, w tym celu wprowadź do Systemu swoje dane osobowe oraz ustal hasło dostępu do konta. System wygeneruje Twój identyfikator (login), pod którym będziesz rozpoznawany w Systemie. Koniecznie należy go zapisać i zachować

Przygotuj swój Nr PESEL, będzie potrzebny przy wypełnianiu formularza. 

W zakładce MENU zamieszczona jest oferta szkół i informacja o wolnych miejscach w oddziałach

Logowanie do Systemu i wypełnienie formularza można wykonać w domu, w szkołach, w Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, ul. Zakolejowa 15A, pokój Nr 1 lub w innym miejscu gdzie jest komputer z dostępem do Internetu. Należy to zrobić  w terminie do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15:00. Podczas całego procesu rejestracji w Systemie Elektronicznego Naboru na ekranie monitora będą ukazywały się  czytelne instrukcje jak przejść kolejne  kroki rejestracji.

UWAGA: jeśli jesteś kandydatem do ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO w III Liceum Ogólnokształcącym w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie zaloguj się do 29 maja 2023 r. do godz. 15.00 i skontaktuj się ze szkołą w sprawie terminu przeprowadzenia próby sprawności fizycznej. Termin ten będzie również podany do publicznej wiadomości przez Dyrektora Szkoły najpóźniej do 12 maja 2023 roku, a przeprowadzony zostanie w dniach od 30 maja 2023 r. do 12 czerwca 2023 r.

Ósmoklasisto, po zalogowaniu się wybierz szkoły, do których chcesz kandydować. Następnie w obrębie tych szkół wybierz oddziały. 

Dokonując wyboru pamiętaj, że masz prawo kandydować do dowolnej liczby szkół i możesz w nich wybrać dowolną liczbę oddziałów

Nie ograniczaj się do jednej czy dwóch preferencji – WYBÓR WIĘKSZEJ LICZBY daje CI WIEKSZE SZANSE na przydział do oddziału już w pierwszym etapie rekrutacji. W przypadku, gdy wskażesz tylko jeden lub dwa oddziały, a zabraknie Ci punktów na miejsce w nim, system umieści Cię na liście kandydatów nigdzie niezakwalifikowanych – będziesz musiał szukać miejsca w szkołach, które będą dysponowały wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej. Wybierając większą liczbę preferencji na i etapie rekrutacji zwiększasz swoje szanse na przydział do szkoły.    

Bardzo ważna jest kolejność w jakiej ustawisz na swoim podaniu szkoły i oddziały! Ustalając kolejność wybranych oddziałów, określasz swoje preferencje – oddział wybrany jako pierwszy /najwyżej/ to oddział, do którego najbardziej chcesz się dostać, ostatni /najniżej na podaniu/ - to ten, na którym najmniej Ci zależy

System Elektronicznego Wspomagania rekrutacji działa według następujących zasad:

  • kandydat zostaje przydzielony przez System tylko do jednego oddziału,
  • znajdującego się najwyżej na liście preferencji,
  • do którego uzyskał większą liczbę punktów niż inni kandydaci.

Szkoła, prowadząca oddział, który wskazałeś jako pierwszy na liście preferencji to tzw. szkoła pierwszego wyboru. 

Po wyborze szkół i oddziałów, jeszcze raz sprawdź kolejność wybranych oddziałów, jeśli jest zgodna z twoimi preferencjami - wydrukuj z Systemu podanie. Oprócz Ciebie muszą podpisać je rodzice lub prawni opiekunowie. Zanieś je do „szkoły pierwszego wyboru”. Jeśli z różnych powodów nie możesz tego zrobić, skontaktuj się ze szkołą pierwszego wyboru telefonicznie lub mailowo, wspólnie ustalicie sposób dostarczenia dokumentów.

Nie dostarczasz żadnych dokumentów w wersji papierowej do szkół drugiego i trzeciego wyboru. 

PAMIĘTAJ: Ostateczny termin przyjmowania podań w szkole pierwszego wyboru mija19 czerwca 2023 r. o godzinie 15:00.

Wraz z podaniem w SZKOLE PIERWSZEGO WYBORU powinieneś złożyć kopie dodatkowych zaświadczeń poświadczonych przez szkołę, w której są one wymagane.

UWAGA: Oryginały wszystkich dokumentów powinieneś trzymać w domu (złożysz je - wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty - do szkoły, do której zostaniesz przyjęty).

Po zweryfikowaniu podania w „szkole pierwszego wyboru”, możliwość zmiany kolejności wyboru oddziałów w Systemie czy zmiany wyboru szkoły będzie możliwa dopiero w dniach od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r. do godz. 15.00.

Jeżeli po ogłoszeniu wyników egzaminu ósmoklasisty, chcesz zmienić swoją listę preferencji, musisz pójść do szkoły pierwszego wyboru, anulować złożone tam wcześniej podanie. Następnie na swoim koncie:

  • wprowadzić odpowiednią zmianę,
  • wydrukować nowe podanie i zanieść je do szkoły pierwszego wyboru.

Będziesz mógł to zrobić w dniach od 23 czerwca 2023 r. do 12 lipca 2023 do godziny 15:00.

Niezwłocznie po otrzymaniu oryginału i kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, w internetowym formularzu osiągnięć wprowadź informacje o ocenach ze świadectwa oraz inne osiągnięcia, np. w konkursach, olimpiadach. Pamiętaj, by wpisywać do Systemu dokładnie to i tylko to, co jest wpisane na świadectwie. Sprawdź dwukrotnie zgodność danych wpisanych do Systemu z wpisanymi na świadectwie. 

Po wypełnieniu formularza osiągnięć zanieś do szkoły „pierwszego wyboru” kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Szkoły ponadpodstawowe będą przyjmować kopie świadectw od 23 czerwca 2023 r. od godz. 8:00 do 12 lipca 2023 r.  do godziny 15:00.

Niezwłocznie po otrzymaniu oryginału i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty zaloguj się do Systemu i uzupełnij formularz osiągnięć a następnie zanieś do szkoły „pierwszego wyboru” jedną kopię zaświadczenia.

Szkoły ponadpodstawowe będą przyjmować kopie zaświadczeń do 12 lipca 2023 do godziny 15:00.

„Szkoła pierwszego wyboru” dokonuje sprawdzenia zgodności danych w Systemie z informacjami zawartymi w dokumentach. Po weryfikacji na Twoje konto zostanie przesłany komunikat o akceptacji lub odrzuceniu podania. W tym drugim przypadku zgłoś się natychmiast do „szkoły pierwszego wyboru” w celu wyjaśnienia niezgodności.

Dnia 21 lipca 2023 r. na stronie Twojego konta oraz na listach wywieszonych w Twojej „szkole pierwszego wyboru”, znajdziesz informację do którego oddziału zostałeś zakwalifikowany. 

W dniach od 21 lipca 2023 r. do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00 powinieneś potwierdzić wolę przyjęcia i niezwłocznie dostarczyć tam oryginały dokumentów /świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu*/.

UWAGA: Niedostarczenie w terminie do 26 lipca 2023 r. do godz. 15.00  wymaganych dokumentów, oznacza rezygnację z kandydowania do tego oddziału i skreślenie Ciebie z listy zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dnia 27 lipca 2023 r. do godziny 14:00 szkoły ponadpodstawowe ogłoszą listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli nie dostałeś się do żadnego z wybranych przez siebie oddziałów, zajrzyj na dostępną w Systemie stronę „Wolne miejsca”. Wykaz wolnych miejsc będzie również dostępny we wszystkich szkołach ponadpodstawowych. Wybierz odpowiedni oddział i złóż dokumenty w szkole. 

 

Życzymy powodzenia !

*dotyczy kandydatów do szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowania na badania lekarskie będą wydawały szkoły w dniach od 15 maja 2023 r. do 24 lipca 2023 r.     

 

Wersja do pobrania