Zaproszenie na LXXII Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 17.01.2024 r., godz. 15.15    Liczba odwiedzających: 363

W dniu 31 stycznia 2024 r. o godz. 10.00 odbędzie się LXXII Sesja Rady Powiatu 
w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2. 

 

Porządek obrad LXXII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

1.      Otwarcie LXXII Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.

3.      Przyjęcie protokołu z LXXI Sesji Rady Powiatu.

4.      Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny. 

5.      Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wyszkowie za rok 2023.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/152/2016 Rady Powiatu 
w Wyszkowie w sprawie uchwalenia ,,Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016 – 2025”. 

7.      Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat oraz specjalności i form kształcenia nauczycieli w 2024 r. zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/56/2019 Rady Powiatu w Wyszkowie 
z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wyszkowski.

9.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/307/2022 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji).

10.  Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Powiatu Wyszkowskiego.

11.  Sprawy różne. 

12.  Zamknięcie obrad.

 

  w podpisie 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Ewa Bartosiewicz