Zaproszenie na LXIV sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data: 18.05.2023 r., godz. 15.53    Liczba odwiedzających: 489

W dniu  31 maja 2023 r. o godz. 13.00 odbędzie się LXIV Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali zarządu powiatu Starostwa Powiatowego w Wyszkowie,  Aleja Róż 2. 

Posiedzenie odbędzie w zdalnym trybie obradowania zgodnie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095 z późn. zm.) i zgodnie z wnioskiem podjętym przez radnych na LVII sesji Rady Powiatu w dn. 25 stycznia 2023 r.

Porządek LXIV Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:

1.      Otwarcie LXIV Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3.      Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Powiatu.
4.      Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5.      Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2022. 
6.      Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2025” za rok 2022.
7.      Sprawozdanie z realizacji działań w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w 2022 roku w ramach Programu Promocji Zatrudnienia oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy stanowiącego część „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Wyszkowskim na lata 2016-2025”.
8.      Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach (w organizacji) za 2022 r.
9.      Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Powiatu Wyszkowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.”
10.  Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie za 2022 rok. 
11.  Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie powołania członków Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie; 
b)      w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;
c)      zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego na lata 2023 – 2027; 
d)      zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r. 
12.  Sprawy różne.
13.  Zamknięcie obrad.