Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego

Liczba odwiedzających: 429

Kierownik - Stanisław DYMEK
Inspektor - Wojciech HOŁYMCZUK

Aleja Róż 2, 07-200 WYSZKÓW

Tel. 29 74 359 08 lub 07
Fax. 29 74 225 10 

 

1) w zakresie spraw obronnych: 
a) opracowywanie rocznych wytycznych do działalności w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych oraz planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,
b) opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
c) opracowywanie i bieżąca aktualizacja projektu regulaminu organizacyjnego Starostwa na czas wojny oraz projektu zarządzenia Starosty wprowadzającego ww. Regulamin w życie,
d) opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Powiatu, a także stosownych programów obronnych,
e) opracowanie planu przygotowań podmiotów leczniczych w Powiecie na potrzeby obronne,
f) realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania Starosty zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,
g) opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji Stałego Dyżuru,
h) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji oraz innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
i) realizowanie przedsięwzięć związanych ze świadczeniami na rzecz obrony w zakresie potrzeb wynikających z zadań realizowanych przez Starostę,
j) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
k) organizowanie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu;

2) w zakresie obrony cywilnej:
a) opracowywanie i bieżące aktualizowanie Planu Obrony Cywilnej Powiatu,
b) opracowywanie i bieżące aktualizowanie dokumentacji Systemu Wykrywania 
i Alarmowania,
c) realizowanie zarządzeń i wytycznych Wojewody Mazowieckiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa,
d) planowanie i przeprowadzenie kontroli z zakresu obrony cywilnej,
e) organizowanie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu obrony cywilnej,
f) współpraca z innymi organami administracji rządowej, samorządowej, samorządu terytorialnego, organami kontroli, organizacjami społecznymi w zakresie obrony cywilnej;

3) w zakresie zarządzania kryzysowego:
a) opracowywanie i bieżące aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu,
b) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,
c) usprawnianie organizacji łączności na potrzeby zarządzania kryzysowego,
d) współudział w tworzeniu zintegrowanego systemu ratownictwa ogólnego 
i medycznego,
e) koordynowanie przygotowywania planów organizacji działań w wypadkach bezpośredniego zagrożenia w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
f) uzgadnianie współdziałania służb, inspekcji i straży,
g) koordynowanie związanych z ochrona przed powodzią i suszą,
h) obsługa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
i) prowadzenie sprawozdawczości z realizacji wykonywanych zadań;

4) w zakresie zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych:
a) uzgadnianie i opiniowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
b) udzielanie, odmowa udzielania zezwoleń na przeprowadzenie zawodów sportowych, rajdów, wyścigów i innych imprez, które powodują utrudnienie ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny,
c) kontrola oznakowania pionowego i poziomego dróg,
d) współpraca z Policją w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
e) wydawanie zezwoleń kategorii II i III na przejazd pojazdu nienormatywnego po drogach publicznych;

5) w zakresie ochrony informacji niejawnych należy:
a) organizowanie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych ustawą 
z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
b) opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
c) prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
d) przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Starosty wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych,
e) wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,
f) przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających oraz pozostałej dokumentacji,
g) szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,
h) kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
i) przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,
j) przeprowadzanie działań zmierzających do wyjaśnień okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
k) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,
l) nadzorowanie przyjmowania, rejestrowania, przechowywania i przekazywania (wysyłania) dokumentów niejawnych,
m) nadzorowanie wydawania lub udostępniania dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,
n) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,
o) prowadzenie dziennika ewidencyjnego dokumentów niejawnych, 
p) zapewnienie ochrony bezpiecznego stanowiska komputerowego przetwarzającego informacje niejawne o klauzuli „zastrzeżone”.