Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Liczba odwiedzających: 409

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w skład, którego wchodzą osoby powołane spośród:
1. osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży
2. przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych
3. innych osób zaproszonych przez Starostę 

Zadania:

1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń
2. przygotowanie propozycji działań i przedstawienie staroście wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w powiatowym planie zarządzania kryzysowego
3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami
4. opiniowanie powiatowego planu zarządzania kryzysowego